Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 30

L 324/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2006

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I protokołu 3 do tego porozumienia, ZGODNIE Z art. 24 Porozumienia o nadzorze i trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, ZGODNIE Z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i trybunale, Urząd wydaje zawiadomienia oraz

wytyczne w kwestiach objętych porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub porozumienie o nadzorze i trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd

w dniu 19 stycznia 1994 r. (5),

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 9 listopada 2005 r. Komisja Wspólnot Europejskich (6) przyjęła przedłużenie

obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju (7) do dnia 31 grudnia 2006 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że przedłużenie to ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, MAJĄC NA UWADZE, że zasady odpowiadające wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju zostały uwzględnione w rozdziale 14 Wytycznych w sprawie pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że rozdział 14 Wytycznych w sprawie pomocy państwa przestaje obowiązywać dnia 31 grudnia 2005 r., MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do porozumienia EOG, Urząd ma przyjąć, po konsultacji z Komisją WE, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską, PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, jakie Urząd odbył z państwami EFTA, wysyłając dnia 9 listopada 2005 r.

pisma na ten temat do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii,

(1) (2) (3) (4) (5) Zwan dalej „Urzędem”. Zwane dalej „porozumieniem EOG”. Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Zwane dalej „Wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, ostatnio zmienione decyzją z dnia 30 listopada 2005 r. (6) Zwana dalej „Komisją WE”. (7) Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy na rzecz badań i rozwoju, opublikowane w Dz.U. C 45 z 17.2.1996, str. 5.

23.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/31

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Okres ważność rozdziału 14. Wytycznych w sprawie pomocy państwa, pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju, zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r. Ustęp 2 sekcji 14.9 Wytycznych w sprawie pomocy państwa otrzymuje brzmienie: „Wytyczne te będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 r.”. Przypis 1 do rozdziału 14 Wytycznych w sprawie pomocy państwa otrzymuje brzmienie: „Niniejszy rozdział został zmieniony decyzją Kolegium z dnia 26 lipca 2002 r. i 30 listopada 2005 r. Rozdział odpowiada wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju (Dz.U. C 45 z 17.2.1996, str. 5) zmienionym komunikatem Komisji z dnia 13 lutego 1998 r. (Dz.U. C 48 z 13.2.1998, str. 2), 8 maja 2002 r. (Dz.U. C 111 z 8.5.2002, str. 3) i 9 listopada 2005 r.”. 2) Państwa EFTA zostają poinformowane w drodze listu zawierającego kopię niniejszej decyzji. 3) Komisja Europejska zostaje poinformowana poprzez przesłanie kopii niniejszej decyzji, zgodnie z pkt d protokołu 27 do porozumienia EOG. 4) Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2005 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Kurt JÄGER

Przewodniczący

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 38 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 95/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 34 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 32 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 11 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

 • Dz. U. L324 - 8 z 200623.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5535) (1)

 • Dz. U. L324 - 7 z 200623.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010

 • Dz. U. L324 - 5 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L324 - 3 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 1 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r. (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.