Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 32

L 324/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2006

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I protokołu 3 do tego porozumienia, ZGODNIE z art. 24 porozumienia o nadzorze i trybunale urząd nadaje moc prawną postanowieniom porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, ZGODNIE z art. 5 ust. 2 lit. b) porozumienia o nadzorze i trybunale urząd wydaje zawiadomienia lub

wytyczne w kwestiach objętych porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub porozumienie o nadzorze i trybunale wyraźnie tak stanowi lub gdy urząd uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez urząd

dnia 19 stycznia 1994 r. (5), finansowanie ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów eksportowych (6) uwzględnione zostały w rozdziale 17A wytycznych w sprawie pomocy państwa (7), 31 grudnia 2005 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Komisja przyjmuje obecnie zmiany do ram wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na finansowanie ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów eksportowych, planując zakończyć prace przed końcem 2005 r., MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do porozumienia EOG, urząd ma przyjąć, po konsultacji z Komisją Europejską, akty prawne odpowiadające aktom przyjętym przez Komisję Europejską, MAJĄC NA UWADZE, że ze względu na ograniczenia czasowe urząd nie będzie miał możliwości przyjęcia przed końcem 2005 r. podobnych zmian w rozdziale 17A wytycznych EFTA w sprawie pomocy państwa, które odpowiadałyby zmianom we Wspólnocie, MAJĄC NA UWADZE te okoliczności oraz dla uniknięcia luki prawnej ze względu na wygaśnięcie rozdziału MAJĄC NA UWADZE, że zasady odpowiadające ramom wspólnotowym dotyczącym pomocy państwa na

MAJĄC NA UWADZE, że rozdział 17A wytycznych w sprawie pomocy państwa przestaje obowiązywać dnia

17A wytycznych w sprawie pomocy państwa, urząd za wskazane uważa przedłużenie okresu obowiązywania rozdziału 17A do dnia 30 czerwca 2006 r. lub do dnia przyjęcia przez urząd zmian lub nowych wytycznych w sprawie ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów eksportowych, w zależności do tego, co nastąpi wcześniej,

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, jakie urząd odbył z państwami EFTA, wysyłając dnia 11 listopada 2005 r. pisma w tej sprawie do Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, (1) (2) (3) (4) (5) Zwany dalej „urzędem”. Zwane dalej „porozumieniem EOG”. Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia. Zaktualizowana wersja wytycznych w sprawie pomocy państwa dostępna jest na stronie internetowej urzędu: www.eftasurv.int 6) Komunikat Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczący stosowania art. 92 i 93 ( Traktatu do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz.U. C 281 z 17.9.1997, str. 4), zmieniony przez Komisję w 2001 r. (Dz.U. C 217 z 2.8.2001, str. 2) i w 2004 r. (Dz.U. C 307 z 11.12.2004, str. 12). (7) Rozdziałowi 17A ponownie nadano moc prawną decyzją urzędu nr 144/05/COL (Dz.U. L 294 z 10.11.2005, str. 9).

23.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/33

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Sekcja 17A.4 wytycznych w sprawie pomocy państwa, ubezpieczenie krótkoterminowych kredytów eksportowych, ust. 14 zdanie pierwsze zostaje niniejszym zastąpione nowym zdaniem o następującym brzmieniu: „Zasady te obowiązują od dnia 1 czerwca 1998 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. lub do dnia przyjęcia przez urząd zmian lub nowych wytycznych w sprawie ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów eksportowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej”. 2) Państwa EFTA poinformowane zostają w drodze pisma zawierającego kopię niniejszej decyzji. 3) Komisja Europejska poinformowana zostaje poprzez przesłanie jej kopii niniejszej decyzji, zgodnie z lit. d) protokołu 27 do porozumienia EOG. 4) Niniejsza decyzja opublikowana zostaje w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2005 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Kurt JÄGER

Prezes

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 38 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 95/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 34 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 30 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 11 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

 • Dz. U. L324 - 8 z 200623.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5535) (1)

 • Dz. U. L324 - 7 z 200623.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010

 • Dz. U. L324 - 5 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L324 - 3 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 1 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r. (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.