Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 34 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 34 - Strona 2

Strona 2 z 3

pisma w tej sprawie do Islandii, Lichtensteinu i Norwegii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Wytyczne Urzędu w sprawie pomocy państwa zmienia się poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 34 dotyczącego metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych w sytuacjach innych niż zwrot pomocy. Nowy rozdział 34 zostaje załączony i stanowi nieodłączną część niniejszej decyzji. 2. Nowy rozdział 34 stosuje się od dnia jego przyjęcia przez Urząd Nadzoru. Artykuł 2 Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym kopię niniejszej decyzji wraz z załączonym rozdziałem 34 Wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa. Artykuł 3 Komisja Europejska poinformowana zostaje poprzez przesłanie jej kopii niniejszej decyzji, zgodnie z lit. d) protokołu 27 do porozumienia EOG. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2006 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND Kurt JÄGER

Przewodniczący

Członek Kolegium

L 324/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2006

ZAŁĄCZNIK 34. ROZDZIAŁ DOTYCZĄCY OKREŚLANIA STÓP REFERENCYJNYCH I DYSKONTOWYCH (1) 34.1. WPROWADZENIE (1) Urząd Nadzoru EFTA określa w tym rozdziale różne metody obliczania i podstawę prawną dla stóp procentowych stosowanych w przypadku zwrotu pomocy niezgodnej z prawem, jak również stóp referencyjnych i dyskontowych stosowanych w sytuacjach innych niż zwrot pomocy, np. służących do obliczania ekwiwalentu dotacji dla pomocy inwestycyjnej (2).

34.2. STOPY PROCENTOWE STOSOWANE W PRZYPADKU ZWROTU POMOCY (2) W sytuacji, kiedy państwo EFTA ma odzyskać bezprawnie przyznaną pomoc, podstawę prawną dla metody obliczania stosowanych stóp procentowych zawiera art. 9 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL (3).

(3) Niemniej jednak zgodnie z art. 13 decyzji nr 195/04/COL (4), w odniesieniu do wykonania przez państwa EFTA nakazów zwrotu pomocy zgłoszonych przed dniem 15 lipca 2004 r. (data wejścia w życie decyzji 195/04/COL), pozostają w mocy przepisy poprzedniego rozdziału 34 wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państw dotyczące stóp procentowych, jakie należy stosować, w przypadku gdy bezprawnie przyznana pomoc podlega zwrotowi.

(4) Zgodnie z art. 10 decyzji nr 195/04/COL (5) bieżące i odpowiednie historyczne stopy procentowe zwrotu pomocy państwa należy opublikować w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz, w celach informacyjnych, w Internecie na stronie: www.eftasurv.int

34.3. STOPY REFERENCYJNE I DYSKONTOWE STOSOWANE W SYTUACJACH INNYCH NIŻ ZWROT POMOCY (5) W ramach monitorowania pomocy państwa przewidzianego w porozumieniu EOG Urząd Nadzoru EFTA posługuje się różnymi parametrami, w tym także stopami referencyjnymi i stopami dyskontowymi.

(6) Stopy te służą obliczaniu ekwiwalentu dotacji pomocy wypłacanej w kilku ratach oraz elementu pomocy w pożyczkach z obniżonym oprocentowaniem. Stosuje się je również przy wdrażaniu zasady de minimis (6).

(7) Stopy referencyjne i dyskontowe mają odzwierciedlać przeciętną wysokość stóp procentowych obowiązujących w różnych państwach EFTA, będących Umawiającymi się Stronami porozumienia EOG, w odniesieniu do pożyczek średnio- i długoterminowych (pięć do dziesięciu lat) zabezpieczonych w sposób standardowy.

(1) Rozdział ten zawiera obwieszczenie Komisji w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 273 z 9.9.1997, str. 3), zmienione obwieszczeniem Komisji w sprawie technicznych zmian w zakresie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 241 z 26.8.1999, str. 9) i obwieszczeniem Komisji w sprawie dostosowań technicznych stóp referencyjnych i dyskontowych dla Grecji (Dz.U. C 66 z 1.3.2001, str.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 34 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 38 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 95/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 32 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 30 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 11 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

 • Dz. U. L324 - 8 z 200623.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5535) (1)

 • Dz. U. L324 - 7 z 200623.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010

 • Dz. U. L324 - 5 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L324 - 3 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 1 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r. (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.