Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 34

Strona 1 z 3
L 324/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2006

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I protokołu 3 do tego porozumienia, ZGODNIE Z art. 24 porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd nadaje moc prawną postanowieniom porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, ZGODNIE Z art. 5 ust. 2 lit. b) porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd wydaje zawiadomienia lub

wytyczne w kwestiach objętych porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub porozumienie o nadzorze i trybunale wyraźnie tak stanowi lub gdy Urząd uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd (5) w dniu 19 stycznia 1994 r., MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do porozumienia EOG, Urząd przyjmuje, po konsultacji z Komisją Europejską, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską, MAJĄC NA UWADZE, że poprzedni rozdział 34 wytycznych w sprawie pomocy państwa dotyczący stóp referencyjnych, stóp dyskontowych i stóp procentowych stosowanych w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem (6) został w całości usunięty decyzją Kolegium nr 195/04/COL w dniu 14 lipca 2004 r. (7), MAJĄC NA UWADZE, że podstawa prawna dla obliczania stóp procentowych w przypadku zwrotu pomocy znajduje się teraz w decyzji Kolegium nr 195/04/COL, MAJĄC NA UWADZE, że w wytycznych w sprawie pomocy państwa omówiono również stopy referencyjne w sytuacjach innych niż zwrot pomocy, MAJĄC NA UWADZE potrzebę zachowania przejrzystości co do obowiązujących zasad, Urząd uważa za konieczne przedstawienie w jednym dokumencie różnych metod obliczania oraz podstawy prawnej dla stóp procentowych stosowanych w przypadku zwrotu pomocy niezgodnej z prawem oraz dla stóp referencyjnych i dyskontowych stosowanych w innych przypadkach, Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „porozumieniem EOG”. Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, str. 1 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia. Zaktualizowana wersja wytycznych w sprawie pomocy państwa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu: www.eftasurv.int (6) Częściowe stosowanie przepisów zawartych w obwieszczeniu Komisji w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 273 z 9.9.1997, str. 3) i komunikacie Komisji w sprawie stóp procentowych stosowanych w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem (Dz.U. C 110 z 8.5.2003, str. 21). (7) Decyzja Kolegium nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (dotychczas nieopublikowane). Zmieniona decyzją nr 319/2005/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowaną). Decyzja nr 195/04/COL odpowiada rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania [dawnego] art. 93 traktatu WE [obecnie art. 88] (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1). (1) (2) (3) (4) (5)

23.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/35

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, jakie urząd odbył z państwami EFTA, wysyłając dnia 15 lutego 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 38 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 95/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 32 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 30 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 11 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

 • Dz. U. L324 - 8 z 200623.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5535) (1)

 • Dz. U. L324 - 7 z 200623.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010

 • Dz. U. L324 - 5 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L324 - 3 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 1 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r. (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.