Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 7

23.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010 (2006/796/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Niniejszym wyznacza się miasta Essen i Pécs na europejskie stolice kultury roku 2010 zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji nr 1419/1999/WE. Artykuł 2 Niniejszym wyznacza się miasto Stambuł na europejską stolicę kultury roku 2010 zgodnie z art. 4 decyzji nr 1419/1999/WE. Artykuł 3 uwzględniając sprawozdanie komisji selekcyjnej z kwietnia 2006 r. przedłożone Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji nr 1419/1999/WE, Wszystkie wyznaczone miasta stosują konieczne środki w celu zapewnienia skutecznego wprowadzenia w życie art. 1 i 5 decyzji nr 1419/1999/WE.

uwzględniając decyzję nr 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów europejskiej stolicy kultury w latach 2005–2019 (1), w szczególności jej art. 2 ust. 3 i 4,

mając na względzie to, że kryteria ustanowione w art. 3 i załączniku II do decyzji nr 1419/1999/WE zostały całkowicie spełnione,

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2006 r. W imieniu Rady

S. HUOVINEN

uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 23 października 2006 r.,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 649/2005/WE (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 20).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 38 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 95/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 34 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 32 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 30 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 11 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

 • Dz. U. L324 - 8 z 200623.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5535) (1)

 • Dz. U. L324 - 5 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L324 - 3 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 1 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r. (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.