Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 12

Strona 1 z 3
L 325/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

dzącej ze Wspólnoty i zawierać minimalną procentową ilość wołowiny i cielęciny, z wyjątkiem podrobów i tłuszczu. W celu zagwarantowania produkcji konserw kwalifikujących się do refundacji wywozowych wyłącznie z wołowiny i cielęciny pochodzącej ze Wspólnoty, zasadnicze znaczenie ma utrzymanie tej produkcji pod kontrolą organów celnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (5) oraz dalsze uzależnienie wypłaty refundacji od spełnienia tego warunku. W celu zwiększenia przejrzystości i skuteczności kontroli, zwłaszcza w przypadku kontroli a posteriori, należy przewidzieć, że podmioty gospodarcze rejestrują i aktualizują informacje umożliwiające monitorowanie wykorzystywania wołowiny i cielęciny do produkcji konserw w zależności od partii produkcyjnej konserw. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Wołowego i Cielęcego,

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2388/84 z dnia 14 sierpnia 1984 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (2) ustanowiło warunki, w których może zostać przyznana szczególna refundacja w odniesieniu do konserw mięsnych objętych kodem CN 1602 50 31 i CN 1602 50 39 wywożonych do krajów trzecich. W szczególności przewiduje się, że wyżej wymienione konserwy muszą być wyprodukowane w ramach systemu przewidzianego w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów rolnych (3). Zasady i warunki wprowadzania zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów przetworzonych w ramach systemu przewidzianego w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 565/80 zostały określone w rozdziale 3 tytułu II rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (4). Środki ustanowione rozporządzeniem (EWG) nr 565/80 oraz odpowiednie środki stosowania, przewidziane w rozdziale 3 tytułu II rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i rozporządzenia (EWG) nr 2388/84, zostały uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1713/2006. Ponadto przewiduje się, że aby skorzystać z refundacji wywozowej, wyżej wymienione konserwy muszą zostać wyprodukowane na bazie wołowiny i cielęciny pocho-

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Zakres stosowania Nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 800/1999, płatność refundacji wywozowej w odniesieniu do konserw objętych kodami CN 1602 50 31 9125, CN 1602 50 31 9325, CN 1602 50 39 9125 i CN 1602 50 39 9325 (zwanych dalej „konserwami”) jest uwarunkowana spełnieniem warunków przewidzianych w niniejszym rozporządzneniu. Artykuł 2 Warunki ogólne 1. Konserwy mogą zostać objęte refundacją wywozową wyłącznie w przypadku, gdy zostały wyprodukowane pod nadzorem i kontrolą organów celnych w rozumieniu art. 4 pkt 13 i 14 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. 2. Produkcja i wywóz muszą mieć miejsce w okresie obowiązywania świadectwa wywozowego zawierającego ustaloną zaliczkę na poczet refundacji.

(5) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 35 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5468) (1)

 • Dz. U. L325 - 28 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5369) (1)

 • Dz. U. L325 - 22 z 200624.11.2006

  Decyzja nr 1/2006 z dnia 29 września 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania dotycząca wprowadzenia zmian do rozdziału 11 załącznika 1

 • Dz. U. L325 - 21 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L325 - 20 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L325 - 19 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L325 - 17 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 15 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 9 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L325 - 6 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu i triklabendazolu (1)

 • Dz. U. L325 - 5 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L325 - 3 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 1 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.