Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 22

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 z dnia 29 września 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania dotycząca wprowadzenia zmian do rozdziału 11 załącznika 1

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 22

Strona 1 z 4
L 325/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2006 z dnia 29 września 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania dotycząca wprowadzenia zmian do rozdziału 11 załącznika 1 (2006/798/WE)

KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności („Umowa”) podpisaną w dniu 21 czerwca 1999 r., w szczególności jej art. 10 ust. 5; Wspólnota Europejska wprowadziła nową dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) w sprawie przyrządów pomiarowych, Szwajcaria, ze swojej strony, wprowadziła takie zmiany do swoich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, że przepisy te uznaje się za równoważne, zgodnie z art. 1 ust. 2 Umowy, z wymienionym aktem prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 11 dotyczący przyrządów pomiarowych w załączniku 1 powinien zostać zmieniony, aby odzwierciedlić obecną sytuację; zgodnie z art. 10 ust. 5 Komitet może, na wniosek jednej ze stron, zmienić załącznik 1 do tej Umowy:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1) W rozdziale 11 (Przyrządy pomiarowe) załącznika 1 do wymienionej Umowy wprowadza się zmiany zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku A do niniejszej decyzji. 2) Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, jest podpisana przez przedstawicieli Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron. Niniejsza decyzja obowiązuje od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Podpisano w Bernie, dnia 29 września 2006 r.

Podpisano w Brukseli, dnia 27 września 2006 r.

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Heinz HERTIG

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Andra KOKE

(1) Dz.U. L 135 z 30.4.2004, str. 1.

24.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/23

ZAŁĄCZNIK Treść rozdziału 11 (Przyrządy pomiarowe) załącznika 1 (Sektory produktów) zostaje skreślona i zastąpiona następującym tekstem: „S E K C J A I Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Postanowienia objęte artykułem 1 ustęp 1 Wspólnota Europejska Dyrektywa Rady 71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym (Dz.U. L 239 z 25.10.1971, str. 1), z późniejszymi zmianami Dyrektywa Rady 71/349/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wzorcowania zbiorników statków (Dz.U. L 239 z 25.10.1971, str. 15), z późniejszymi zmianami. Dyrektywa Rady 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 143), z późniejszymi zmianami. Dyrektywa Rady 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do manometrów do opon pojazdów silnikowych (Dz.U. L 152 z 6.6.1986, str. 48), z późniejszymi zmianami. Dyrektywa Rady 75/106/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do objętościowego uzupełniania niektórych płynów w opakowaniach jednostkowych (Dz.U. L 42 z 15.2.1975, str. 1), z późniejszymi zmianami. Dyrektywa Rady 75/107/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do butelek wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (Dz.U. L 42 z 15.2.1975, str. 14), z późniejszymi zmianami. Dyrektywa Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 35 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5468) (1)

 • Dz. U. L325 - 28 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5369) (1)

 • Dz. U. L325 - 21 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L325 - 20 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L325 - 19 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L325 - 17 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 15 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 12 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L325 - 9 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L325 - 6 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu i triklabendazolu (1)

 • Dz. U. L325 - 5 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L325 - 3 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 1 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.