Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5369) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 28

Strona 1 z 4
L 325/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5369)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/799/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Grupa produktów „polepszacze gleby” obejmuje materiały dodawane do gleby in situ, głównie w celu zachowania lub poprawienia jej właściwości fizycznych, oraz materiały, które mogą poprawić jej chemiczne i/lub biologiczne właściwości lub działanie. Artykuł 2 W celu przyznania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000, produkt musi zaliczać się do grupy produktów „polepszacze gleby” zgodnie z określeniem zawartym w art. 1, a także musi spełniać kryteria ekologiczne ustanowione w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Wpływ na środowisko grupy produktów „polepszacze gleby” oceniany jest przy pomocy określonych kryteriów ekologicznych ustanowionych w załączniku. Artykuł 4 Do celów administracyjnych grupie produktów „polepszacze gleby” przypisuje się numer kodowy 003. Artykuł 5 Uchyla się decyzję 2001/688/WE. Artykuł 6 Oznakowania ekologiczne przyznane przed dniem 1 października 2006 r. w odniesieniu do produktów zaliczających się do grupy produktów „polepszacze gleby i podłoża uprawowe” mogą być w dalszym ciągu stosowane do dnia 30 kwietnia 2008 r. W przypadku gdy wnioski dotyczące przyznania oznakowania ekologicznego w odniesieniu do produktów zaliczających się do grupy produktów „polepszacze gleby i podłoża uprawowe” zostały złożone przed dniem 1 października 2006 r., produktom tym może zostać przyznane oznakowanie ekologiczne na warunkach mających zastosowanie do dnia 28 sierpnia 2007 r. W takich przypadkach oznakowanie ekologiczne może być stosowane do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji, ustanowionych w decyzji Komisji 2001/688/WE (2) w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby i podłożom uprawowym. W świetle tego przeglądu należy podzielić tę grupę produktów na dwie odrębne grupy. Należy zatem zastąpić decyzję 2001/688/WE dwiema odrębnymi decyzjami odnoszącymi się odpowiednio do polepszaczy gleby i podłoży uprawowych. W odniesieniu do polepszaczy gleby należy również, w świetle przeglądu oraz w celu uwzględnienia postępu naukowego i zmian na rynku, dokonać przeglądu kryteriów i wymogów związanych z polepszaczami gleby, których okres ważności upływa dnia 28 sierpnia 2007 r. Zmienione kryteria ekologiczne i wymogi powinny obowiązywać przez okres czterech lat. Należy przyznać okres przejściowy nie dłuższy niż 18 miesięcy dla producentów, których produktom przyznano oznakowanie ekologiczne przed dniem 1 października 2006 r. lub którzy przed tym terminem złożyli wniosek o przyznanie oznakowania, aby mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zmienionych kryteriów i wymogów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 35 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5468) (1)

 • Dz. U. L325 - 22 z 200624.11.2006

  Decyzja nr 1/2006 z dnia 29 września 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania dotycząca wprowadzenia zmian do rozdziału 11 załącznika 1

 • Dz. U. L325 - 21 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L325 - 20 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L325 - 19 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L325 - 17 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 15 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 12 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L325 - 9 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L325 - 6 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu i triklabendazolu (1)

 • Dz. U. L325 - 5 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L325 - 3 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 1 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.