Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5468) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 35

24.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5468)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/800/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Bułgaria wprowadziła program badania i zwalczania klasycznego pomoru świń na całym terytorium kraju. Program ten jest nadal realizowany.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(6)

Bułgaria przedłożyła również Komisji w dniu 31 maja 2006 r. do zatwierdzenia plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików oraz plan szczepień interwencyjnych dzików na całym terytorium Bułgarii.

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

Wspomniane plany przedłożone przez Bułgarię zostały ocenione przez Komisję i uznane za zgodne z dyrektywą nr 2001/89/WE.

(7)

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi oraz art. 20 ust. 2 akapit czwarty,

(8)

Mając na uwadze przystąpienie Bułgarii, plany te należy zatwierdzić jako środek przejściowy, mający zastosowanie od daty przystąpienia przez okres dziewięciu miesięcy.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Dyrektywa nr 2001/89/WE wprowadza minimalne środki wspólnotowe zwalczania klasycznego pomoru świń. Środki te obejmują przepis mówiący, że państwa członkowskie przedłożą Komisji, po stwierdzeniu pierwszego przypadku klasycznego pomoru świń u dzików, plan środków zwalczania tej choroby. Wspomniana dyrektywa zawiera również przepisy dotyczące szczepień interwencyjnych dzików.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików Przedstawiony przez Bułgarię w dniu 31 maja 2006 r. plan zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików na obszarze, o którym mowa w pkt 1 załącznika, zostaje zatwierdzony.

(2)

Klasyczny pomór świń występuje u dzików w Bułgarii. Artykuł 2

(3)

Biorąc pod uwagę przystąpienie Bułgarii, należy ustanowić na szczeblu Wspólnoty środki dotyczące sytuacji klasycznego pomoru świń w tym kraju.

Plan szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń Przedstawiony przez Bułgarię Komisji w dniu 31 maja 2006 r. plan szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń na obszarze, o którym mowa w pkt 2 załącznika, zostaje zatwierdzony.

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 325/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2006

Artykuł 3 Zgodność Bułgaria podejmuje natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podaje je do wiadomości publicznej. Bułgaria niezwłocznie informuje o tym Komisję. Artykuł 4 Stosowanie Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. Niniejszą decyzję stosuje się przez okres dziewięciu miesięcy.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 1. Obszary, na których ma być wprowadzony plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików: Całe terytorium Bułgarii. 2. Obszary, na których ma być wprowadzony plan szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń: Całe terytorium Bułgarii.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 28 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5369) (1)

 • Dz. U. L325 - 22 z 200624.11.2006

  Decyzja nr 1/2006 z dnia 29 września 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania dotycząca wprowadzenia zmian do rozdziału 11 załącznika 1

 • Dz. U. L325 - 21 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L325 - 20 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L325 - 19 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L325 - 17 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 15 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 12 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L325 - 9 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L325 - 6 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu i triklabendazolu (1)

 • Dz. U. L325 - 5 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L325 - 3 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 1 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.