Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu i triklabendazolu (1)

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 6

L 325/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1729/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu i triklabendazolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

szczenie triklabendazolu w tym załączniku w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek wszystkich przeżuwaczy, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i art. 4 ust. 3,

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(5)

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

Przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć odpowiedni okres w celu umożliwienia państwom członkowskim dostosowania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu omawianych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, które może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia (2).

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Po rozpatrzeniu wniosku o określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości firokoksybu u koniowatych oraz aby umożliwić zakończenie naukowego zatwierdzania badań, uznaje się za właściwe umieszczenie firokoksybu w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do koniowatych.

Artykuł 1 Załączniki I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Substancja triklobendazol jest obecnie ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, nerek i wątroby bydła i owiec, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości uznaje się za właściwe umie-

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 21 stycznia 2007 r.

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1451/2006 (Dz.U. L 271 z 30.9.2006, str. 37).

24.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący Komisji

L 325/8

ZAŁĄCZNIK

A. Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodaje się następującą substancję:

2.

Środki przeciwpasożytnicze

2.1.

Środki przeciw endopasożytom PL

2.1.3. Benzimidazole i probenzimidazole

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości Tkanki docelowe

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

„Triklabendazol Suma ekstraktywnych pozostałości, które mogą być utleniane do ketotriklabendazolu Wszystkie przeżuwacze (1) 225 100 250 150

μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg

mięśnie tłuszcz wątroba nerka

(1) Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.”.

B. Do załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodaje się następującą substancję:

5.

Środki przeciwzapalne

5.1.

Niesterydowe leki przeciwzapalne

5.1.4. Sulfonowane laktony fenylowe

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości Tkanki docelowe

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

„Firokoksyb (1) Firokoksyb Koniowate

10 15 60 10

μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg

mięśnie tłuszcz wątroba nerka

(1) Tymczasowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wygasa dnia 1 lipca 2007 r.”.

24.11.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 325 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 35 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5468) (1)

 • Dz. U. L325 - 28 z 200624.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5369) (1)

 • Dz. U. L325 - 22 z 200624.11.2006

  Decyzja nr 1/2006 z dnia 29 września 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania dotycząca wprowadzenia zmian do rozdziału 11 załącznika 1

 • Dz. U. L325 - 21 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L325 - 20 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L325 - 19 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L325 - 17 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 15 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 12 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L325 - 9 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L325 - 5 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L325 - 3 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L325 - 1 z 200624.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.