Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 328 POZ 57

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 328 POZ 57

Strona 1 z 2
24.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/57

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2006/782/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (5), właściwe jest wprowadzenie zmian do decyzji 90/424/EWG, tak aby wkład finansowy Wspólnoty mógł być również przyznawany na środki stosowane przez państwa członkowskie w celu zwalczania innych chorób zwierząt akwakultury, z zastrzeżeniem wspólnotowych przepisów w dziedzinie kontroli. Państwa członkowskie mogą otrzymywać wkład finansowy na rzecz wspierania ich krajowych sektorów rybołówstwa i akwakultury na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (6). Artykuł 32 tego rozporządzenia zezwala państwom członkowskim na przeznaczanie środków na eliminowanie chorób w akwakulturze zgodnie z warunkami decyzji 90/424/EWG. Środki na eliminowanie chorób zwierząt akwakultury powinny być przyznawane w ramach programów operacyjnych ustanowionych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1198/2006, których budżet określany jest na początku okresu programowania. Wkłady finansowe Wspólnoty na potrzeby kontroli chorób zwierząt akwakultury powinny podlegać nadzorowi pod względem zgodności z przepisami w zakresie kontroli chorób ustanowionymi w dyrektywie 2006/88/WE, zgodnie z tymi samymi procedurami, które mają zastosowanie do takiego nadzorowania i kontroli niektórych chorób zwierząt lądowych. Właściwe jest zatem zastosowanie procedur dotyczących wkładu finansowego, ustanowionych w decyzji 90/424/EWG, także do wkładu finansowego przeznaczonego na kontrolę chorób zwierząt akwakultury na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1198/2006. Właściwe jest, aby niniejsza decyzja zaczęła być stosowana w tym samym czasie co dyrektywa 2006/88/WE.

Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3) przewiduje możliwość wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz państw członkowskich na potrzeby eliminowania niektórych chorób zwierząt. Decyzja ta przewiduje obecnie także możliwość wkładu finansowego Wspólnoty na potrzeby eliminowania zakaźnej anemii łososia (ISA) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN), z których obie choroby występują u łososiowatych. Działania na rzecz zwalczania ISA i IHN kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty wyłącznie na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (4). Zważywszy na przyjęcie dyrektywy Rady 2006/88/WEz dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(1) Opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 88 z 11.4.2006, str. 13. Opinia wydana w wyniku nieobowiązkowych konsultacji. (3) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (4) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 1).

(8)

(5) Patrz: str. 14 miniejszego Dziennika Urzędowego. (6) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.

L 328/58

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 328 POZ 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L328 - 59 z 200624.11.2006

    Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty

  • Dz. U. L328 - 14 z 200624.11.2006

    Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób

  • Dz. U. L328 - 1 z 200624.11.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.