Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 22

Strona 1 z 2
L 329/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 936/97 wprowadza się następujące zmiany: 1) litera a) otrzymuje brzmienie: „a) 28 000 ton mięsa bez kości objętego kodami CN 0201 30 00 i 0206 10 95, odpowiadającego następującej definicji: »Wybrane kawałki wołowiny uzyskane z wołów opasowych, młodych wołów opasowych lub jałówek, które od chwili odstawienia od matki są wypasane wyłącznie na pastwiskach. Tusze wołowe są sklasyfikowane jako tusze klasy ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ lub ‘U2’, tusze młodych wołów i jałówek są sklasyfikowane jako tusze klasy ‘AA’, ‘A’ lub ‘B’ zgodnie z urzędową klasyfikacją bydła ustanowioną przez Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA (argentyński Sekretariat ds. Rolnictwa, Zwierząt, Rybołówstwa i Żywności)«. Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). Oznaczenie »wołowina wysokiej jakości« może zostać dodane do informacji na etykiecie. ___________ (*) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.”; 2) litery c) i d) otrzymują brzmienie: „c) 6 300 ton mięsa bez kości objętego kodami CN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 i 0206 29 91, odpowiadającego następującej definicji: »Wybrane kawałki wołowiny uzyskane z wołów opasowych (‘novillo’) lub jałówek (‘vaquillona’) zgodnie z definicją według urzędowej klasyfikacji tusz wołowiny ustanowionej przez Instituto Nacional de Carnes – INAC (urugwajski Krajowy Instytut ds. Mięsa). Zwierzęta kwalifikujące się do produkcji wysokiej jakości wołowiny są od chwili odstawienia od matki wypasane wyłącznie na pastwiskach. Tusze są sklasyfikowane jako tusze klasy ‘I’, ‘N’ lub ‘A’, o warstwie tłuszczu posiadającej oznaczenie ‘1’, ‘2’ lub ‘3’ zgodnie z wymienioną wyżej klasyfikacją«.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 (2) określa zasady otwarcia i zarządzania wieloma kontyngentami na wołowinę wysokiej jakości w wieloletniej perspektywie. Zakwalifikowanie do tych kontyngentów podlega warunkom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 936/97. Artykuł 2 lit. a), c) i d) tego rozporządzenia ustanawia w szczególności definicje wysokiej jakości wołowiny przywożonej odpowiednio z Argentyny, Urugwaju i Brazylii. W celu odniesienia się do parametrów dających się zweryfikować i podlegających kontroli, po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1532/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków dla niektórych kontyngentów przywozowych wołowiny wysokiej jakości (3) definicje te powinny zostać zmienione i powinny odsyłać odpowiednio do kategorii urzędowych określonych przez właściwe władze każdego z tych krajów w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Należy również uściślić, że przepisy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), które ustanawia system identyfikacji i rejestracji bydła oraz dotyczy etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny, powinno stosować się do przywozu wołowiny wysokiej jakości, o której mowa w art. 2 lit. a), c) i d) rozporządzenia (WE) nr 936/97. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 936/97. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Wołowego i Cielęcego,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 64 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 34 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 19 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 7 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 3 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L329 - 1 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.