Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 3

Strona 1 z 2
25.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Wniosek zawierał dowody prima facie, że okoliczności, na podstawie których ustanowiono środki, uległy zmianie i że są to zmiany o trwałym charakterze. Komisja, poprzez opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) zawiadomienie („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”), wszczęła odpowiednio częściowy przegląd środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu krzemu, objętego obecnie kodem CN 2804 69 00 i pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, przedstawicieli kraju wywozu oraz stowarzyszenie producentów wspólnotowych o wszczęciu dochodzenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania; wnioskodawcy przesłano również kwestionariusze. Okres objęty dochodzeniem trwał od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.

2. WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

1. PROCEDURA

1.1. Poprzednie dochodzenia i obowiązujące środki

(1)

(7)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2229/2003 (2) zostały nałożone ostateczne środki antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Rosji. Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mającego zastosowanie do przywozu z SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kameńsk, obwód uralski, Rosja i powiązanego z nim przedsiębiorstwa ZAO KREMNY, Irkuck, obwód irkucki, Rosja, wynosi 22,7 %. Komisja decyzją 2004/445/WE (3) przyjęła zobowiązanie złożoneprzez tych przedsiębiorców. 1.2. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego

(8)

W dniu 29 maja 2006 r., tj. przed złożeniem odpowiedzi na kwestionariusz, wnioskodawca oficjalnie wycofał wniosek. Rozważano, czy byłoby uzasadnione kontynuowanie dochodzenia z urzędu pomimo wspomnianego wycofania. Jednak biorąc pod uwagę, że wniosek został wycofany na wczesnym etapie dochodzenia, dowody odnoszące się do bieżącego OD nie były dostępne i nie uzyskano również na tym etapie wstępnych ustaleń, które pozwoliłyby na kontynuowanie dochodzenia. Informacje udzielone w złożonym wniosku nie ujawniły żadnych uwarunkowań wskazujących na to, że zakończenie przeglądu nie leżałoby w interesie Wspólnoty. Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o zamiarze zakończenia niniejszego postępowania. Jedna z zainteresowanych stron twierdziła, że wnioskodawca wciąż przywoził produkt objęty dochodzeniem do WE po cenach dumpingowych i dlatego dochodzenie powinno być kontynuowane. Niemniej jednak należy zauważyć, że zakończenie niniejszego postępowania nie powoduje zniesienia już obowiązującego środka antydumpingowego w celu przywrócenia uczciwych praktyk handlowych. W konsekwencji argument ten musiał zostać odrzucony.

(9)

(2)

W dniu 6 lutego 2006 r. Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, dotyczący środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. Wniosek został złożony przez SKU LLC, Sual-KremnyUral, Kameńsk, obwód uralski, Rosja i powiązane z nim przedsiębiorstwo ZAO KREMNY, Irkuck, obwód irkucki, Rosja („wnioskodawca”), a jego zakres ograniczał się do określenia dumpingu mającego zastosowanie do wnioskodawcy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 64 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 34 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 22 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L329 - 19 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 7 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 1 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.