Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (1)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 1

Strona 1 z 13
4.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 166/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

(4)

publiczny dostęp do informacji na temat uwolnień zanieczyszczeń i transferu zanieczyszczeń i odpadów poza miejsce powstania oraz służącym do śledzenia tendencji, wykazywania postępów w ograniczaniu zanieczyszczenia, monitorowania zgodności z niektórymi porozumieniami międzynarodowymi, ustalania priorytetów i oceniania osiągniętego postępu poprzez wspólnotowe i krajowe polityki i programy w zakresie środowiska naturalnego.

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zintegrowany i spójny PRTR daje społeczeństwu, przemysłowi, naukowcom, zakładom ubezpieczeniowym, władzom lokalnym, organizacjom pozarządowym oraz innym decydentom solidną bazę danych dla porównań i przyszłych decyzji w sprawach dotyczących środowiska naturalnego.

Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego przyjęty decyzją nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3). wzywa do wspierania dostarczania obywatelom dostępnych informacji na temat stanu i trendów dotyczących środowiska naturalnego w stosunku do zmian społecznych, gospodarczych i zdrowotnych, a także do ogólnego podnoszenia świadomości środowiskowej. Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (zwana dalej „konwencją z Aarhus”), podpisana przez Wspólnotę Europejską w dniu 25 czerwca 1998 r., uznaje, że zwiększony publiczny dostęp do informacji o środowisku naturalnym i rozpowszechnianie takich informacji przyczyniają się do wzrostu świadomości w odniesieniu do środowiska naturalnego, swobodnej wymiany poglądów, bardziej efektywnego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach środowiska naturalnego i w końcowym efekcie do poprawy stanu środowiska naturalnego. Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwane dalej „PRTR”) są opłacalnym narzędziem wspierającym poprawę działalności środowiskowej, umożliwiającym

(5)

W dniu 21 maja 2003 r. Wspólnota Europejska podpisała Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (dalej zwany Protokołem). Przepisy prawa wspólnotowego muszą być zgodne z tym Protokołem, mając na uwadze jego zawarcie przez Wspólnotę.

(2)

(6)

Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń (zwany dalej „EPER”) został ustanowiony decyzją Komisji 2000/479/WE (4). Protokół jest oparty na tych samych zasadach co EPER, lecz wykracza poza niego, ujmując sprawozdawczość w zakresie większej ilości rodzajów zanieczyszczeń, większej ilości działalności, uwolnień do gleby, uwolnień ze źródeł rozproszonych oraz transferów zanieczyszczeń poza miejsca powstania.

(7)

(3)

(1) Opinia z dnia 6 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. (3) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.

Cele i zamierzenia, do których dąży europejski PRTR, mogą być osiągnięte tylko wówczas, jeżeli dane są wiarygodne i porównywalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 88 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 87 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L33 - 86 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 82 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L33 - 28 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość — c/m/r) (1)

 • Dz. U. L33 - 22 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (1)

 • Dz. U. L33 - 18 z 20064.2.2006

  Decyzja nr 167/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej (Wersja ujednolicona)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.