Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 18

Tytuł:

Decyzja nr 167/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej (Wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 18

Strona 1 z 2
L 33/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

DECYZJA NR 167/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej (Wersja ujednolicona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 80 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

szkodliwe dla interesów żeglugi Państw Członkowskich, w szczególności których działalność wpływa niekorzystnie na konkurencyjny udział flot Państw Członkowskich w międzynarodowym handlu morskim. System ten musi umożliwiać każdemu Państwu Członkowskiemu, w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów określonych w akapicie pierwszym, zebranie informacji o: a) b) poziomie oferowanych usług w zakresie żeglugi towarowej; specyfice, ilości, wartości, pochodzeniu i przeznaczeniu towarów załadowywanych lub wyładowywanych w danych Państwach Członkowskich przez statki zaangażowane w te usługi; oraz

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 78/774/EWG z dnia 19 września 1978 r. dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości jej tekst powinien zostać ujednolicony. Należy utworzyć systemy informacyjne w celu zapewnienia instytucjom wspólnotowym otrzymywania informacji o działalności flot państw trzecich, których praktyki są szkodliwe dla interesów żeglugi Państw Członkowskich, w szczególności jeżeli taka działalność wpływa niekorzystnie na konkurencyjny udział flot Państw Członkowskich w międzynarodowym handlu morskim. Systemy informacyjne muszą ułatwiać konsultacje na poziomie wspólnotowym. Należy zapewnić na poziomie wspólnotowym możliwość przyjęcia niezbędnych środków w celu umożliwienia Państwom Członkowskim wspólnego przyjęcia środków zapobiegawczych w stosunku do działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej,

c)

poziomie opłat pobieranych za takie usługi. Artykuł 2

(2)

1. Rada większością kwalifikowaną zdecyduje, dla floty jakich państw trzecich system informacji stosuje się wspólnie. 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, określają rodzaj żeglugi towarowej, do której zastosowanie ma system informacyjny, datę jego wprowadzenia, częstotliwość przekazywania informacji oraz jakie rodzaje informacji określone w art. 1 akapit drugi będą zbierane. 3. Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji, okresowo lub na żądanie Komisji, informacje uzyskane w tym systemie informacyjnym. 4. Komisja zbierze informacje dla Wspólnoty jako całości. Do tych informacji ma zastosowanie art. 4 decyzji Rady 77/587/EWG z dnia 13 września 1977 r. ustalającej procedurę konsultacji w stosunkach między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi w sprawach żeglugi morskiej oraz działań dotyczących takich spraw w organizacjach międzynarodowych (5). Artykuł 3 W ramach procedury konsultacji ustanowionej decyzją 77/587/EWG oraz na podstawie między innymi informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym określonym w art. 1 Państwa Członkowskie oraz Komisja będą regularnie kontrolować działania flot państw trzecich określone w decyzjach, o których mowa w art. 2 ust. 1.

(5) Dz.U. L 239 z 17.9.1977, str. 23.

(3)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Każde Państwo Członkowskie podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ustanowienia systemu pozwalającego na zbieranie informacji o działalności flot państw trzecich, których praktyki są

( ) Dz.U. C 110 z 30.4.2004, str. 14. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2004 (Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 107) i decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. (3) Dz.U. L 258 z 21.9.1978, str. 35. Decyzja zmieniona decyzją 89/242/EWG (Dz.U. L 97 z 11.4.1989, str. 47). (4) Patrz: załącznik I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 88 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 87 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L33 - 86 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 82 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L33 - 28 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość — c/m/r) (1)

 • Dz. U. L33 - 22 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (1)

 • Dz. U. L33 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.