Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 28

Tytuł:

Dyrektywa 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość — c/m/r) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 28

Strona 1 z 34
L 33/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

DYREKTYWA 2005/90/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość — c/m/r)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

(4)

W celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa konsumentów stosowanie substancji nowo zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 powinno być regulowane, a wprowadzanie do obrotu substancji i preparatów zawierających te substancje powinno podlegać ograniczeniom w zakresie sprzedaży dla konsumentów.

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie wchodzą w zakres planu działań przyjętego w decyzji nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. przyjmującej program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008) (3). Zgodnie z tą decyzją Wspólnota działa na rzecz promowania i poprawy zdrowia, zapobiegania chorobom i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom zdrowotnym, dążąc do zmniejszenia możliwej do uniknięcia zachorowalności i przedwczesnej umieralności oraz niepełnosprawności ruchowej. Substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (4), które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mogą powodować raka. Substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, które są zaklasyfikowane jako mutagenne kategorii 1 lub 2, mogą powodować dziedziczne wady genetyczne. Substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, które są zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2, mogą powodować wady wrodzone lub mogą upośledzać płodność.

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (5) ustanawia ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, między innymi w celu poprawy zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa konsumentów.

(5)

(2)

Dyrektywa 94/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6) zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG ustanawia, w postaci dodatku do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG, wykaz zawierający substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1 lub 2. Substancje te i preparaty zawierające te substancje powinny podlegać ograniczeniom w sprzedaży dla konsumentów.

(6)

(1) Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 33. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. (3) Dz.U. L 271 z 9.10.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7). (4) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004 r., str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 88 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 87 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L33 - 86 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 82 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L33 - 22 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (1)

 • Dz. U. L33 - 18 z 20064.2.2006

  Decyzja nr 167/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej (Wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L33 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.