Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 82

Tytuł:

Dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 82

Strona 1 z 2
L 33/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

DYREKTYWA 2006/1/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Wersja ujednolicona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

b)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 71, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

„najmowany pojazd” oznacza pojazd, który za wynagrodzeniem i na czas określony jest przekazywany do dyspozycji przedsiębiorstwa, które zajmuje się drogowym transportem rzeczy na rachunek osoby trzeciej bądź też na własny rachunek, na podstawie umowy z przedsiębiorstwem udostępniającym pojazdy.

Artykuł 2 1. Każde Państwo Członkowskie zezwala na użytkowanie w obrębie swojego terytorium w celu ruchu drogowego między Państwami Członkowskimi pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że: a) pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem innego Państwa Członkowskiego; umowa dotyczy wyłącznie najmu pojazdu bez kierowcy i nie towarzyszy jej umowa o świadczenie usług zawarta z tym samym przedsiębiorstwem dotycząca kierowców lub personelu towarzyszącego; najmowany pojazd pozostaje w wyłącznej dyspozycji przedsiębiorstwa użytkującego pojazd przez cały okres obowiązywania umowy najmu; najmowany pojazd prowadzony jest przez personel przedsiębiorstwa użytkującego.

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 84/647/EWG z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości jej tekst powinien zostać ujednolicony. Z makroekonomicznego punktu widzenia korzystanie z najmowanych pojazdów w pewnych sytuacjach pozwala na optymalny rozdział zasobów poprzez ograniczenie marnotrawstwa czynników produkcji. Z makroekonomicznego punktu widzenia możliwość ta wnosi do organizacji transportu element elastyczności, a zatem zwiększa produktywność zainteresowanych przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań Państw Członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B,

b)

(2)

c)

(3)

d)

(4)

2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 lit. a)–d) potwierdzają następujące dokumenty, które muszą znajdować się w pojeździe: a) umowa najmu lub poświadczony wyciąg z umowy zawierający w szczególności nazwę (nazwisko) wynajmującego, najemcy, datę i okres obowiązywania umowy oraz oznaczenie pojazdu; w przypadku gdy kierowca nie jest najemcą pojazdu — umowa o pracę kierowcy lub poświadczony wyciąg z tej umowy zawierający w szczególności nazwę (nazwisko) pracodawcy, nazwisko pracownika oraz datę i okres obowiązywania umowy lub ostatnią kartę płacy.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Do celów niniejszej dyrektywy: a) „pojazd” oznacza pojazd silnikowy, przyczepę, naczepę lub zbiór pojazdów przeznaczonych wyłącznie do transportu rzeczy; b)

(1) Dz.U. C 108 z 30.4.2004, str. 56. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2004 r. (Dz.U. C 97 E z 22.4.2004, str. 66) i decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. (3) Dz.U. L 335 z 22.12.1984, str. 72. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 90/398/EWG (Dz.U. L 202 z 31.7.1990, str. 46). (4) Patrz: załącznik I, część A.

W razie konieczności dokumenty określone w lit. a) i b) mogą zostać zastąpione równoważnym dokumentem wydanym przez właściwe władze Państwa Członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 33 POZ 82 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 88 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 87 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L33 - 86 z 20064.2.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L33 - 28 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość — c/m/r) (1)

 • Dz. U. L33 - 22 z 20064.2.2006

  Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (1)

 • Dz. U. L33 - 18 z 20064.2.2006

  Decyzja nr 167/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej (Wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L33 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.