Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

Data ogłoszenia:2006-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 12

Strona 1 z 3
L 330/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Zmiana w dyrektywie 2001/56/WE

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

Do dyrektywy 2001/56/WE wprowadza się zmiany zgodne z brzmieniem załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 Przepisy przejściowe

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) jest jedną z odrębnych dyrektyw WE w sprawie procedury homologacji, która została ustanowiona dyrektywą 70/156/EWG. Dyrektywa 2001/56/WE ustanawia wymagania do celów homologacji pojazdów wyposażonych w grzejniki spalinowe, a także samych grzejników spalinowych jako części.

1. Począwszy od dnia 1 października 2007 r., w odniesieniu do typu pojazdów wyposażonych w system grzewczy zasilany skroplonym gazem ropopochodnym LPG, które spełniają wymogi ustanowione w dyrektywie 2001/56/WE, zmienionej niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie z przyczyn odnoszących się do systemów grzewczych nie mogą podejmować żadnego z następujących działań: a) odmówić przyznania homologacji WE lub homologacji krajowej;

(2)

Regulamin EKG Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 122, którego przepisy weszły w życie z dniem 18 stycznia 2006 r., dotyczy homologacji pojazdów należących do kategorii M, N i O w odniesieniu do grzejników spalinowych. Z uwagi na fakt, iż regulamin ten ma zastosowanie we Wspólnocie, konieczne jest zapewnienie zgodności wymogów ustanowionych dyrektywą 2001/56/WE z ustanowionymi w regulaminie EKG Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 122. Dlatego też szczegółowe wymagania określone w załączniku 9 do regulaminu EKG Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 122 dotyczącego systemów grzewczych pojazdów silnikowych przewożących towary niebezpieczne zostaną wprowadzone do dyrektywy 2001/56/WE.

b) zakazać rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu tego typu pojazdów.

2. Począwszy od dnia 1 października 2007 r., w odniesieniu do spalinowych systemów grzewczych zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym LPG jako części, spełniających wymogi ustanowione w dyrektywie 2001/56/WE, zmienionej niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie nie mogą podejmować żadnego z następujących działań: a) odmówić przyznania homologacji WE lub homologacji krajowej;

(3)

Należy zatem 2001/56/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę b) zakazać rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu tego typu części.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego ustanowionego na mocy art. 13 dyrektywy 70/156/EWG,

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 12). (2) Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/78/WE (Dz.U. L 231 z 30.6.2004, str. 69).

3. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r., w odniesieniu do typu pojazdów wyposażonych w system grzewczy zasilany skroplonym gazem ropopochodnym LPG czy też typu spalinowych systemów grzewczych zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym LPG jako części, które nie spełniają wymogów ustanowionych w dyrektywie 2001/56/WE, zmienionej niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie odmawiają przyznania homologacji WE i mogą odmówić przyznania homologacji krajowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 31 z 200628.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych

 • Dz. U. L330 - 30 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 28 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 19 z 200628.11.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 18 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 16 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L330 - 9 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L330 - 3 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L330 - 1 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.