Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 18

L 332/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2 zdanie pierwsze,

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 stanowi, że Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie w sprawie przyszłości mandatu Europejskiej Agencji Odbudowy. Komisja przedłożyła wspomniane sprawozdanie Radzie oraz, do wiadomości, Parlamentowi Europejskiemu w dniu 23 grudnia 2005 r. W sprawozdaniu tym Komisja proponuje zakończenie działalności Europejskiej Agencji Odbudowy, jednakże po uprzednim przedłużeniu jej działalności na następne dwa lata, do 31 grudnia 2008 r., przy zachowaniu jej dotychczasowego mandatu i statusu, aby stopniowo zakończyć jej działalność w zakresie programu CARDS. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Pomoc Wspólnoty przewidziana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE (2) (program „CARDS”) realizowana jest w Serbii i Czarnogórze, w tym w Kosowie w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii przez Europejską Agencję Odbudowy ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 2667/2000 (3). Rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 16 rozporządzania (WE) nr 2667/2000 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2008 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

(1) Opinia wydana dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23). (3) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 389/2006 (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 5).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

 • Dz. U. L332 - 34 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L332 - 32 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

 • Dz. U. L332 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

 • Dz. U. L332 - 24 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

 • Dz. U. L332 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 1 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.