Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 26

Strona 1 z 3
L 332/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/858/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 listopada 2006 r. Niemcy poinformowały Komisję o nowych ogniskach choroby niebieskiego języka w Nadrenii Północnej-Wesfalii, Nadrenii-Palatynacie i Dolnej Saksonii. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy zmienić zasięg stref zamkniętych w Niemczech i Francji. W dniu 6 listopada 2006 r. również Włochy poinformowały Komisję o wykryciu serotypu 1 wirusa występującego po raz pierwszy w prowincji Cagliari w regionie Sardynia, który znajduje się w strefie zamkniętej C. W związku z tymi ustaleniami stosowne jest dodanie nowej strefy zamkniętej obejmującej obszar dotknięty chorobą. Należy zatem 2005/393/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta. Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, w ramach których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w związku z chorobą niebieskiego języka. W dniu 3 listopada 2006 r. Portugalia poinformowała Komisję o wykryciu serotypu 4 wirusa występującego na wielu peryferyjnych obszarach strefy zamkniętej E. W związku z powyższym zasięg tej strefy powinien być powiększony z uwzględnieniem dostępnych danych dotyczących ekologii wektora i obecnej sytuacji meteorologicznej. Po zgłoszeniu wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka w połowie sierpnia i na początku września 2006 r. przez właściwe organy Belgii, Niemiec, Francji i Niderlandów Komisja kilkakrotnie wprowadzała zmiany do decyzji 2005/393/WE w zakresie wyznaczenia odpowiednich stref zamkniętych.

(7)

(2)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2005/393/WE zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/761/WE (Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 51).

30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/27

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany: 1. Wykaz stref zamkniętych w strefie C (serotypy 2 i 4 oraz w mniejszym stopniu serotyp 16) odnoszący się do Włoch otrzymuje następujące brzmienie: „Włochy: Sassari” 2. Wykaz stref zamkniętych w strefie E (serotyp 4) odnoszący się do Portugalii otrzymuje następujące brzmienie: „Portugalia — Dyrekcja ds. Rolnictwa regionu Algarve: wszystkie concelhos — Dyrekcja ds. Rolnictwa regionu Alentejo: wszystkie concelhos — Dyrekcja ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

 • Dz. U. L332 - 34 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L332 - 32 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

 • Dz. U. L332 - 24 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

 • Dz. U. L332 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 18 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L332 - 1 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.