Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 36

L 332/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym realizowanych w ramach tego Instrumentu i projektów

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej porozumieniem EOG oraz decyzję Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2000 z dnia 22 maja 2000 r. ustanawiającą Instrument Finansowy EOG,

uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2000/SC z dnia 2 października 2000 r. ustanawiającą Komitet ds. Instrumentu Finansowego,

uwzględniając decyzję nr 5/2002 Komitetu ds. Porozumienia o Nadzorze i Trybunale oraz decyzję Rady nr 2 z 2002 r. zastępującą decyzję Rady nr 6 i decyzję Komitetu ds. Porozumienia o Nadzorze i Trybunale z 1998 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Komisja Obrachunkowa pełni funkcję najwyższej władzy w zakresie kontroli zarządzania finansowego Instrumentu Finansowego i projektów realizowanych w jego ramach.

Artykuł 2 Do celów kontroli zarządzania finansowego Instrumentu Finansowego i projektów realizowanych w jego ramach Komisja Obrachunkowa składa się z przedstawicieli każdego z państw EFTA będących stronami porozumienia EOG.

Artykuł 3 Członkowie Komisji Obrachunkowej są obywatelami państw EFTA będących stronami porozumienia EOG, a najlepiej członkami najwyższych krajowych organów kontroli w państwach EFTA. Ich niezależność musi być niekwestionowana. Urzędnik zatrudniony w jakiejkolwiek instytucji EFTA może zostać członkiem Komisji Obrachunkowej jedynie po upływie trzech lat od chwili zakończenia pracy w tej instytucji.

Artykuł 4 Członkowie Komisji Obrachunkowej odpowiedzialni za kontrolę zarządzania finansowego Instrumentu Finansowego i projektów realizowanych w jego ramach powoływani są przez Stały Komitet Państw EFTA. Kadencja członków Komisji trwa cztery lata. Kadencja może zostać przedłużona jeden raz. Stały Komitet Państw EFTA może powoływać na członków Komisji te same osoby, które Komitet ds. Porozumienia o Nadzorze i Trybunale powołał na podstawie decyzji Komitetu nr 5/2002.

Artykuł 5 Członkowie Komisji Obrachunkowej są w pełni niezależni w wykonywaniu swych obowiązków.

30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/37

Artykuł 6 Koszty przeprowadzanej przez Komisję Obrachunkową odpowiedniej i proporcjonalnej kontroli zarządzania finansowego Instrumentu Finansowego oraz/lub projektów realizowanych w jego ramach finansowane są z części budżetu Instrumentu Finansowego przeznaczonej na wydatki administracyjne. Stały Komitet podejmuje decyzję o wysokości przyznawanych środków na podstawie odnośnej propozycji przedstawionej przez Komisję Obrachunkową. Artykuł 7 Zatrudnieni eksperci zewnętrzni mogą wspomagać Komisję Obrachunkową w jej pracach. Eksperci zewnętrzni muszą spełniać te same wymogi niezależności, co członkowie Komisji Obrachunkowej. Artykuł 8 Komisja Obrachunkowa jest odpowiedzialna przed Stałym Komitetem Państw EFTA w zakresie kontroli zarządzania finansowego Instrumentu Finansowego i projektów realizowanych w jego ramach. Komisja może przedstawiać propozycje działań. Artykuł 9 Komisja Obrachunkowa ustala swój regulamin wewnętrzny określający zasady przeprowadzania kontroli zarządzania finansowego Instrumentu Finansowego i projektów realizowanych w jego ramach i przedkłada go do zatwierdzenia Stałemu Komitetowi Państw EFTA. Artykuł 10 Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Artykuł 11 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2005 r.

W imieniu Stałego Komitetu Przewodniczący Komitetu

B. GRYDELAND, Ambasador

Sekretarz Generalny

William ROSSIER

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 34 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L332 - 32 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

 • Dz. U. L332 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

 • Dz. U. L332 - 24 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

 • Dz. U. L332 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 18 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L332 - 1 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.