Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 333 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 333 POZ 30

L 333/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG Nr 112/2006 z dnia 22 września 2006 r.

30.11.2006

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (2). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającą załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (3). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/33/WE z dnia 20 marca 2006 r. zmieniającą dyrektywę 95/45/WE w zakresie żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) i ditlenku tytanu (E 171) (4). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. zmieniającą Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE w zakresie włączenia niektórych substancji ( 5). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/252/WE z dnia 27 marca 2006 r. zmieniającą decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (6). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/37/WE z dnia 30 marca 2006 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych substancji (7).

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rozdział XII załącznika II do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2006/9/WE, 2006/30/WE, 2006/33/WE, 2006/34/WE i 2006/37/WE oraz decyzji 2006/ 252/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 289 z 19.10.2006, str. 10. 22 z 26.1.2006, str. 24. 75 z 14.3.2006, str. 7. 82 z 21.3.2006, str. 10. 83 z 22.3.2006, str. 14. 91 z 29.3.2006, str. 48. 94 z 1.4.2006, str. 32.

30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

L 333/31

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 września 2006 r., pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodnicząca Oda Helen SLETNES

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 333/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

30.11.2006

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. W pkt 38 (dyrektywa Rady 86/362/EWG) i 39 (dyrektywa Rady 86/363/EWG) dodaje się tiret w następującym brzmieniu : „— 2. 32006 L 0030: dyrektywą Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. (Dz.U. L 75 z 14.3.2006, str. 7).”.

W pkt 46b (dyrektywa Komisji 95/45/WE) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32006 L 0033: dyrektywą Komisji 2006/33/WE z dnia 20 marca 2006 r. (Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 10).”.

3.

W pkt 54 (dyrektywa Rady 90/642/EWG) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— — 32006 L 0009: dyrektywą Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, str. 24), 32006 L 0030: dyrektywą Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. (Dz.U. L 75 z 14.3.2006, str. 7).”.

4.

W pkt 54v (decyzja Komisji 1999/217/WE) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32006 D 0252: decyzją Komisji 2006/252/WE z dnia 27 marca 2006 r. (Dz.U. L 91 z 29.3.2006, str. 48).”.

5.

W pkt 54zi (dyrektywa Komisji 2001/15/WE) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32006 L 0034: dyrektywą Komisji 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. (Dz.U. L 83 z 22.3.2006, str. 14).”.

6.

W pkt 54zzi (dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje: „, zmieniona: — 32006 L 0037: dyrektywą Komisji 2006/37/WE z dnia 30 marca 2006 r. (Dz.U. L 94 z 1.4.2006, str. 32).”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 333 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 60 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem

 • Dz. U. L333 - 59 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 57 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 55 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 53 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 52 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 50 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 49 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 47 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 44 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 42 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L333 - 40 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 38 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 35 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 33 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 29 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 28 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 23 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 19 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 17 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 15 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 13 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 10 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 6 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 3 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 1 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.