Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 333 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 333 POZ 44

Strona 1 z 2
L 333/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 119/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

30.11.2006

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2006 z dnia 7 lipca 2006 r (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniającą dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (2). Dyrektywa 2004/39/WE (3), która została włączona do Porozumienia decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2005 (4) z dnia 29 kwietnia 2005 r., uchyliła z dniem 30 kwietnia 2006 r. dyrektywę 93/22/ EWG (5). W ramach tego Porozumienia decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2005 uchyliła z mocą od dnia 30 kwietnia 2006 r. dyrektywę 93/22/EWG. Dyrektywa 2006/31/WE zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE zmieniła klauzulę o uchyleniu dyrektywy 93/22/EWG i przesunęła termin uchylenia dyrektywy na dzień 1 listopada 2007 r. W związku z tym w Porozumieniu należy ponownie uwzględnić dyrektywę 93/22/EWG. W ramach tego Porozumienia dyrektywa 93/22/EWG traci moc z dniem 1 listopada 2007 r.,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku IX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. W pkt. 30ca (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje: „, zmieniona: — 32006 L 0031: dyrektywą 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 62).”.

L L L L L 289 z 19.10.2006 , str. 34. 114 z 27.4.2006, str. 60. 145 z 30.4.2004, str. 1. 239 z 15.9.2005, str. 50 141 z 11.6.1993, str. 27

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

30.11.2006 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/45

Po pkt. 30ca (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się następujący punkt: „30caa. 393 L 0022: dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27), zmieniona: — 395 L 0026: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/26/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. L 168 z 18.7.1995, str. 7), zmienioną: — 32002 L 0083: dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. L 345 z 19.12.2002, str. 1), zmienioną: — 32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

32000 L 0064: dyrektywą 2000/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 r. (Dz.U. L 290 z 17.11.2000, str. 27), zmienioną: — 32002 L 0083: dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. L 345 z 19.12.2002, str. 1), zmienioną: — 32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

32002 L 0087: dyrektywą 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami: W odniesieniu do stosunków z przedsiębiorstwami inwestycyjnymi z krajów trzecich określonych w art. 7 dyrektywy ma zastosowanie, co następuje: 1. W celu osiągnięcia maksymalnego stopnia zbieżności w stosowaniu zasad kraju trzeciego wobec przedsiębiorstw inwestycyjnych Umawiające się Strony wymieniają informacje zgodnie z art. 7 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 333 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 60 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem

 • Dz. U. L333 - 59 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 57 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 55 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 53 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 52 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 50 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 49 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 47 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 42 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L333 - 40 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 38 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 35 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 33 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 30 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 29 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 28 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 23 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 19 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 17 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 15 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 13 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 10 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 6 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 3 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L333 - 1 z 200630.11.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2006 z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.