Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 335 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw oliwy z oliwek i wieprzowiny dla Madery

Data ogłoszenia:2006-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 335 POZ 31

1.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1772/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw oliwy z oliwek i wieprzowiny dla Madery

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

ilości dostaw wymienionych produktów są mniejsze niż wymagane ze względu na niespodziewanie wysokie zapotrzebowanie. Ilości tych produktów należy dostosować do rzeczywistych potrzeb. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 14/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami właściwych komitetów zarządzających,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 6 i art. 4 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. ustanawiające bilanse dostaw i pomoc wspólnotową dla dostaw niektórych podstawowych produktów do spożycia przez ludzi, do przetworzenia i jako nakłady rolnicze oraz dla dostaw zwierząt żywych i jaj do regionów peryferyjnych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 (2) ustanawia prognozy bilansu dostaw i określa wysokość pomocy wspólnotowej. Obecne wykonanie rocznego bilansu dostaw oliwy z oliwek i wieprzowiny dla Madery wskazuje, że ustalone

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 14/2004 wprowadza się następujące zmiany: części 3 i 8 załącznika III zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2005 (Dz.U. L 326 z 13.12.2005, str. 3).

L 335/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2006

ZAŁĄCZNIK „Część 3 Olej roślinny Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej w odniesieniu do dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy MADERA

Opis Kod CN Ilość (w tonach) Pomoc EUR/tonę I II III

Oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z oliwek): — olej roślinny Oliwa z oliwek: — oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia lub — oliwa z oliwek 1509 90 00 1509 10 90 800 52 — (**) 1507 do 1516 (*) 2 700 52 70 (**)

(*) Z wyjątkiem 1509 i 1510. (**) Wskazana kwota pomocy jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanej zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 136/66/EWG.

AZORY

Opis Kod CN Ilość (w tonach) Pomoc EUR/tonę I II III

Oliwa z oliwek: — oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia lub — oliwa z oliwek 1509 90 00 1509 10 90 400 68 87 (**)

(**) Wskazana kwota pomocy jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanej zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 136/66/EWG.”

1.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/33

„Część 8 Sektor wieprzowiny Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej w odniesieniu do dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy MADERA

Opis

Kod CN (*)

Ilość (w tonach)

Pomoc EUR/tonę I II III

Mięso ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone: — tusze i półtusze — szynki i ich kawałki — łopatka i jej kawałki — przodki i ich kawałki — schaby i ich kawałki — boczek i jego kawałki — pozostałe: bez kości — pozostałe: bez kości — tusze i półtusze — szynki i ich kawałki — łopatka i jej kawałki — przodki i ich kawałki — schaby i ich kawałki — boczek i jego kawałki — pozostałe: bez kości

ex 0203

3 000

0203 11 10 9000 0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 15 9100 0203 19 55 9110 0203 19 55 9310 0203 21 10 9000 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 15 9100 0203 29 55 9110

95 143 95 95 143 95 176 176 95 143 95 95 143 95 176

113 161 113 113 161 113 194 194 113 161 113 113 161 113 194

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

(*) Kody produktów i przypisy określone są w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz. U. L 366 z 24.12.1987, str. 1). (**) Wskazana kwota pomocy jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznawanej w stosownym przypadku zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75 (Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1).”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 335 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 50 z 20061.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/868/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”)

 • Dz. U. L335 - 48 z 20061.12.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/867/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L335 - 47 z 20061.12.2006

  Decyzja Rady 2006/866/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L335 - 46 z 20061.12.2006

  Decyzja Rady 2006/865/WPZiB z dnia 28 listopada 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2005/824/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L335 - 45 z 20061.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. uchylająca decyzję Komisji 2005/613/WE przyjmującą zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5776)

 • Dz. U. L335 - 42 z 20061.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/793/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na mocy art. 96 Umowy z Kotonu

 • Dz. U. L335 - 40 z 20061.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Malezją, zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Ogólnego porozumienia w sprawie Ceł i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L335 - 38 z 20061.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Malezją, zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Ogólnego porozumienia w sprawie Ceł i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L335 - 37 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L335 - 36 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L335 - 34 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L335 - 27 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L335 - 24 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L335 - 23 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L335 - 21 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L335 - 19 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L335 - 17 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L335 - 15 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L335 - 13 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L335 - 11 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1763/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L335 - 8 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1762/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L335 - 6 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1761/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 5 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1760/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. wprowadzające szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L335 - 3 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1759/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L335 - 1 z 20061.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1758/2006 z dnia 22 maja 2006 r. dotyczące wykonania Porozumienia w formie wymiany listów, pomiędzy Wspólnotą Europejską i Malezją, zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Ogólnego porozumienia w sprawie ceł i handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.