Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3327) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 1

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3327)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/854/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

W celu zastosowania się do zaleceń wspólnego komitetu zarządzającego należy zmienić załączniki V i VIII do umowy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 97/132/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1), w szczególności jej art. 3,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W umowie między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (2) („Umowa”) przewidziano możliwość uznawania równoważności systemów kontroli i systemów certyfikacyjnych mięsa świeżego i produktów mięsnych oraz innych produktów zwierzęcych.

Załącznik V należy również uaktualnić w związku z wejściem w życie dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającej niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającej dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (3). Załączniki V i VIII należy uaktualnić ze względu na wprowadzenie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r. wprowadzającego w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących salmonelli związanych z wysyłkami niektórych mięs i jaj do Finlandii i Szwecji (4).

(2)

Wspólny Komitet Zarządzający ds. Umowy, powołany na mocy art. 16 umowy („Komitet”), na posiedzeniu w dniu 20 października 2005 r. wydał zalecenie dotyczące ustalenia równoważności wymogów sanitarnych dla żywych pszczół i trzmieli. Komitet zalecił również ustalenie równoważności systemów certyfikacyjnych i zasugerował odpowiednie procedury przeprowadzania kontroli bezpośrednich przy przywozie tych produktów.

(5)

Zmiany te należy zatwierdzić w imieniu Wspólnoty.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 4. Decyzja zmieniona decyzją 1999/837/WE (Dz.U. L 332 z 23.12.1999, str. 1). (2) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 5.

(3) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33. (4) Dz.U. L 271 z 15.10.2005, str. 17.

L 338/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

5.12.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez wspólny komitet zarządzający powołany na mocy art. 16 Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi, niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się zmiany w załącznikach V i VIII do tej Umowy. Tekst wymiany listów ustanawiających porozumienie z Nową Zelandią wraz ze zmianami w załącznikach V i VIII do Umowy załącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Dyrektor Generalny ds. Ochrony Zdrowia i Konsumenta jest niniejszym upoważniony do podpisania porozumienia w formie wymiany listów, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty.

Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Nowa Zelandia powiadomi na piśmie Komisję o zakończeniu procedur wewnętrznych dotyczących zatwierdzenia zmian określonych w art. 1. Komisja bezzwłocznie informuje Radę i państwa członkowskie o powiadomieniu, o którym mowa w akapicie pierwszym. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 45 z 20065.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3708) (1)

  • Dz. U. L338 - 3 z 20065.12.2006

    Porozumienie w formie wymiany listów zawierające uzgodnienia z Nową Zelandią dotyczące zmian w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.