Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 3

Strona 1 z 4
6.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1789/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz bananów objętych kodem CN 0803 00 19 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (1), w szczególności jego art. 2,

Należy zatem ustanowić przepisy w celu zarezerwowania łącznej ilości 146 848 ton w ramach kontyngentu taryfowego dla podmiotów, które faktycznie przywoziły do Wspólnoty banany pochodzące z krajów AKP w 2006 r. Zarządzanie wspomnianą częścią kontyngentu taryfowego należy oprzeć na systemie pozwoleń na przywóz wydawanych każdemu podmiotowi proporcjonalnie do przyznawanych ilości przywozowych na podstawie pozwoleń, które podmioty otrzymały na mocy rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 219/2006. Biorąc pod uwagę dostępne ilości, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r. należy ustalić pułap w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwolenia, które każdy podmiot może składać. Dostęp do pozostałej części kontyngentu taryfowego powinien być otwarty dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we Wspólnocie w oparciu o metodę „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3). Aby wnioski o pozwolenia mogły zostać złożone na czas, należy przewidzieć niezwłoczne wejście w życie niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1964/2005 stanowi, że każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia, otwiera się autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 775 000 ton wagi netto, podlegający zerowej stawce celnej, na przywóz bananów objętych kodem CN 0803 00 19, pochodzących z krajów AKP.

(6)

(2)

Należy zatem otworzyć kontyngent taryfowy na 2007 r., przewidziany rozporządzeniem (WE) nr 1964/2005, oraz ustanowić przepisy w sprawie zarządzania nim na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

(7)

(3)

Podobnie jak w przypadku przywozu niepreferencyjnego, metoda zarządzania kontyngentem taryfowym powinna zostać przyjęta w celu sprzyjania rozwojowi międzynarodowej wymiany handlowej oraz uniknięcia zakłóceń przepływów handlowych. Najbardziej odpowiednią metodą okazuje się metoda przewidująca wykorzystanie kontyngentu zgodnie z porządkiem chronologicznym według dat zatwierdzenia deklaracji wprowadzania do swobodnego obrotu (tzw. metoda „kto pierwszy, ten lepszy”). Jednak w celu zapewnienia ciągłości wymiany handlowej z krajami AKP, a zatem wystarczającego zaopatrzenia rynku wspólnotowego przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń przepływów handlowych, rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2006 (2) rezerwuje tymczasowo część kontyngentu taryfowego dla podmiotów, które zaopatrywały Wspólnotę w banany pochodzące z krajów AKP w ramach wcześniej obowiązującego systemu przywozu. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter tego przepisu, należy stopniowo go wyeliminować oraz zapewnić w odniesieniu do 2007 r. znaczne zwiększenie części kontyngentu taryfowego zarządzanego w oparciu o metodę „kto pierwszy, ten lepszy”, zwiększając procent przywozów dokonywanych w ramach tego systemu z 60 do 81 %.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy podlegający zerowej stawce celnej na przywóz bananów objętych kodem CN 0803 00 19 pochodzących z krajów AKP, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1964/2005, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 39 z 20066.12.2006

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (  Dz.U. L 281 z 10.11.1979) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, str. 128)

 • Dz. U. L339 - 36 z 20066.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L339 - 16 z 20066.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L339 - 12 z 20066.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1)

 • Dz. U. L339 - 8 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Turcji, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L339 - 1 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.