Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty

Data ogłoszenia:2006-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 26

L 341/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 15 ust. 3 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu monitorowania stosowania przepisów art. 25 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (3) konieczne jest wprowadzenie nowych kodów powiadamiania o wymianie silników przy wykorzystaniu pomocy publicznej. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 26/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (2) określa między innymi daty spisu statków, kody narzędzi połowowych oraz kody pomocy publicznej. Niezbędne jest określenie dat dokonywania spisu dla nowych państw członkowskich, które wejdą do Unii Europejskiej, tak aby mogły one spełnić wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 26/2004. Aby móc lepiej identyfikować statki wykorzystywane do rybołówstwa na małą skalę lub rybołówstwa łodziowego, należy wprowadzić dokładniejsze rozróżnienie pomiędzy narzędziami połowowymi.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 26/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 25.

(3) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.

7.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/27

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 26/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) tabela 2 otrzymuje brzmienie: „Tabela 2 Data spisu ustalona przez dany kraj BEL, DNK, FRA, GBR, PRT NLD DEU, ESP IRL ITA GRC SWE, FIN CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN Państwa członkowskie przystępujące do UE po dniu 1 maja 2004 r. 1.1.1989 1.9.1989 1.1.1990 1.10.1990 1.1.1991 1.7.1991 1.1.1995 1.5.2004 Data przystąpienia do UE”

2) tabela 3 otrzymuje brzmienie: „Tabela 3 Kody dla rodzaju narzędzi połowowych

Narzędzie bierne (S), ciągnione (T) lub narzędzie czynne (M) Pelagiczne (P) lub denne (D)

Kategorie narzędzi

Narzędzie

Kod

Sieci okrążające

Okrężnice Lampary

PS LA SB SDN SSC SPR TBB OTB PTB OTM PTM OTT DRB DRH HMD LNB LNS

M M T T T T T T T T T T T T T M M

P P D/P D/P D/P D/P D D D D/P D/P D/P D D D P P

Niewody

Niewody plażowe Niewody duńskie Niewody szkockie Niewody obsługiwane z dwóch statków

Włoki

Włoki rozprzowe Włoki denne rozpornicowe Tuki denne Włoki pelagiczne Tuka pelagiczna Bliźniacze włoki rozpornicowe

Dragi

Draga ciągniona przez statek Ręczne dragi statkowe Dragi mechaniczne

Podrywki

Podrywki obsługiwane ze statku Podrywki obsługiwane z wybrzeża

L 341/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2006

Kategorie narzędzi

Narzędzie

Kod

Narzędzie bierne (S), ciągnione (T) lub narzędzie czynne (M)

Pelagiczne (P) lub denne (D)

Sieci skrzelowe i sieci oplątujące

Pławnice stawne (kotwiczone) Pławnice Słępy Drygawice (sieci trójścienne) Łączone sieci trójścienne i skrzelowe

GNS GND GNC GTR GTN FPO LHP LHM LLS LLD LTL NK NO

S S S S S S S S S S M

D D/P D/P D/P D/P D D/P D/P D P P

Pułapki Haki i liny

Więcierze (pułapki) Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie) Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (mechaniczne) Takle stawne Takle dryfujące Haki ciągnione

Narzędzia nieznane (1) Brak narzędzi (2)

(1) Nie dotyczy statków floty lub rejestrowanych począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. (2) Dotyczy wyłącznie dodatkowego narzędzia połowowego.”;

3) tabela 7 otrzymuje brzmienie: „Tabela 7 Kody dla pomocy publicznej Pomoc niefinansowana częściowo przez Wspólnotę Pomoc częściowo finansowana przez Wspólnotę Brak pomocy publicznej Pomoc przeznaczona na wymianę silnika uwarunkowana redukcją mocy (wariant indywidualny) Pomoc przeznaczona na wymianę silnika uwarunkowana redukcją mocy (wariant grupowy) AE AC PA EI EG”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 46 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. kończąca ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L341 - 43 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2006 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Niemcy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5894)

 • Dz. U. L341 - 39 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, ustanawiającej jego regulamin

 • Dz. U. L341 - 37 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5797)

 • Dz. U. L341 - 33 z 20067.12.2006

  Protokół zmieniający Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczący kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 31 z 20067.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczącego kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 29 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L341 - 24 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2007 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 22 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 20 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 17 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 3 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L341 - 1 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.