Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5797)

Data ogłoszenia:2006-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 37

7.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5797)

(Jedynie tekst w języku słoweńskim jest autentyczny)

(2006/883/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Słowenia wniosła o upoważnienie przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię i dała odpowiednie gwarancje w odniesieniu do kontroli ustanowionych w tej dyrektywie. W rezultacie Słowenia powinna zostać upoważniona do stosowania tego odstępstwa. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2006/80/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

Dyrektywa 92/102/EWG określa minimalne wymagania dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt, bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych reguł wspólnotowych, które mogą zostać ustanowione w celach zwalczenia lub opanowywania chorób. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/102/EWG państwa członkowskie gwarantują, że właściwe władze posiadają aktualny wykaz wszystkich gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt objętych tą dyrektywą, które położone są na jego terytorium. Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG przewiduje możliwość upoważnienia państw członkowskich do wyłączenia z wykazu przewidzianego w jej art. 3 ust. 1 osób fizycznych hodujących jedną świnię przeznaczoną na użytek własny lub do własnej konsumpcji, pod warunkiem że takie zwierzę zostanie poddane kontrolom ustanowionym we wspomnianej dyrektywie, przed jakimkolwiek jego przewozem. Decyzja Komisji 2006/80/WE (2) upoważnia niektóre państwa członkowskie do stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

(7)

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/80/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8). (2) Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 50.

L 341/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Państwa członkowskie upoważnione do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG, w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię: Republika Czeska Francja Włochy Polska Portugalia Słowenia Słowacja”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 46 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. kończąca ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L341 - 43 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2006 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Niemcy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5894)

 • Dz. U. L341 - 39 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, ustanawiającej jego regulamin

 • Dz. U. L341 - 33 z 20067.12.2006

  Protokół zmieniający Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczący kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 31 z 20067.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczącego kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 29 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L341 - 26 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 24 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2007 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 22 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 20 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 17 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 3 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L341 - 1 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.