Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, ustanawiającej jego regulamin

Data ogłoszenia:2006-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 39

Strona 1 z 2
7.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2006 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, ustanawiającej jego regulamin (2006/884/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2004/425/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków (1) (zwanej dalej „Umową”), w szczególności jej art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Stanowisko Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy art. 7 Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, ustanawiającej jego regulamin, zostanie przyjęte na podstawie projektu decyzji Wspólnego Komitetu, załączonego do niniejszej decyzji.

W celu przyjęcia stanowiska Wspólnoty Komisja zasięgnęła opinii specjalnego komitetu wyznaczonego przez Radę. Artykuł 7 ust. 2 Umowy stanowi, że Wspólny Komitet, powołany na mocy art. 7 Umowy, określa swój własny regulamin,

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 150 z 30.4.2004, str. 42.

L 341/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2006

ZAŁĄCZNIK „PROJEKT

DECYZJA NR …/… WSPÓLNEGO KOMITETU, POWOŁANEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, ustanawiającej jego regulamin

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, w szczególności jej art. 7, a także mając na uwadze, iż art. 7 ust. 2 Umowy stanowi, że Wspólny Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Niniejszym przyjmuje się regulamin Wspólnego Komitetu, określony w załączniku do niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, zostaje podpisana przez przedstawicieli Wspólnego Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron w zakresie wprowadzania zmian do Umowy. Niniejsza decyzja obowiązuje od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Podpisano w Waszyngtonie, dnia […] r. W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Podpisano w Brukseli, dnia […] r. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

7.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/41

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WSPÓLNEGO KOMITETU, POWOŁANEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków Artykuł 1 Przewodnictwo Wspólnemu Komitetowi przewodniczą wspólnie przedstawiciel Wspólnoty Europejskiej i przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. Artykuł 2 Posiedzenia 1. Wspólny Komitet odbywa posiedzenia w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz w roku, we wspólnie uzgodnionych terminach. Jeśli jedna ze Stron uzna za konieczne dodatkowe posiedzenie, druga Strona w możliwie największym zakresie uwzględni wniosek o takie posiedzenie. 2. Strony na zmianę są gospodarzami posiedzeń, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszcza się stosowanie środków telekonferencji lub wideokonferencji za zgodą Stron. 3. Współprzewodniczący zwołują posiedzenia Wspólnego Komitetu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 46 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. kończąca ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L341 - 43 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2006 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Niemcy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5894)

 • Dz. U. L341 - 37 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5797)

 • Dz. U. L341 - 33 z 20067.12.2006

  Protokół zmieniający Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczący kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 31 z 20067.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczącego kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 29 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L341 - 26 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 24 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2007 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 22 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 20 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 17 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 3 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L341 - 1 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.