Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 85

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5219)

Data ogłoszenia:2006-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 85

Strona 1 z 7
8.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/85

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5219) (2006/890/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 ust. 2,

(5)

projektów związanych z problematyką jądrową, realizowanych przez kraje zachodnie w północno-zachodniej Rosji, podczas gdy Protokół w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań ma na celu uregulowanie kwestii odpowiedzialności wynikającej z działań podjętych w tym kontekście. Wielostronny środowiskowy program jądrowy w Federacji Rosyjskiej (MNEPR) ma na celu ułatwianie realizacji projektów prowadzących do rozwiązywania problemów związanych z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz z wycofywaniem z eksploatacji okrętów podwodnych i lodołamaczy o napędzie atomowym w Federacji Rosyjskiej. Program ten początkowo koncentruje się na regionie północno-zachodnim, ale umowa ramowa przewiduje, że wielostronny środowiskowy program jądrowy w Federacji Rosyjskiej (MNEPR) może dotyczyć także projektów lub innych form współpracy w pozostałych obszarach sektora energii atomowej, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, jeśli zainteresowane strony przyjmą odpowiednie uzgodnienia. Obowiązujący obecnie dwustronny protokół ustaleń podpisany w 1995 r. pomiędzy Komisją Europejską w imieniu Wspólnot a Federacją Rosyjską, dotyczący realizacji programów pomocy technicznej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i kwestii odpowiedzialności za szkody związane z energią jądrową, nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych w ramach nowego instrumentu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Wszystkie państwa członkowskie UE, które podpisały umowę ramową, złożyły już dokumenty ratyfikacyjne u depozytariuszy; jako ostatnie dokonało tego Zjednoczone Królestwo, które ratyfikowało umowę ramową w kwietniu 2006 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywami przyjętymi przez Radę decyzją z dnia 10 kwietnia 2000 r. Komisja uczestniczyła w negocjacjach z Federacją Rosyjską w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań.

(2)

Umowa ramowa w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (MNEPR) oraz Protokół w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (MNEPR) zostały podpisane w Sztokholmie w dniu 21 maja 2003 r.

(6)

(3)

Umowa ramowa została podpisana przez Wspólnotę Europejską, Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Norwegię, Szwecję, Danię, Finlandię, Belgię, Francję, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Niderlandy i Rosję.

(7)

(4)

Umowa ramowa w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (MNEPR) ustanawia wielostronne ramy prawne dla

L 343/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2006

(8)

Europejska Wspólnota Energii Atomowej może teraz zawrzeć umowę ramową w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (MNEPR),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1. Umowa ramowa w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokół w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej zostają niniejszym zawarte w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 2. Teksty umowy ramowej i protokołu są dołączone do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 102 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. dotycząca wycofania odniesienia do normy EN 10080:2005 „Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne” zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5869) (1)

 • Dz. U. L343 - 99 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2006/7/WE, 2006/265/WE i 2006/533/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5860) (1)

 • Dz. U. L343 - 96 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzystania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5804)

 • Dz. U. L343 - 92 z 20068.12.2006

  Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

 • Dz. U. L343 - 82 z 20068.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/127/WE z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L343 - 81 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L343 - 80 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L343 - 78 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L343 - 77 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L343 - 75 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L343 - 73 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 71 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 69 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 66 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do tiamfenikolu, fenwaleratu i meloksykamu (1)

 • Dz. U. L343 - 64 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe, jakie należy przyjąć w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do rezerwy sporządzanej zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

 • Dz. U. L343 - 63 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L343 - 61 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L343 - 4 z 20068.12.2006

  Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

 • Dz. U. L343 - 1 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.