Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

Data ogłoszenia:2006-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 10

Strona 1 z 8
L 345/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1782/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (2), w szczególności jego art. 8, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6) (5)

mocy umowy pomiędzy rządem Danii a rządem lokalnym Grenlandii, które należy poławiać do dnia 30 kwietnia 2006 r., i, z drugiej strony, kwot dla statków wspólnotowych dokonujących połowów karmazyna w wyłącznej strefie ekonomicznej Islandii, którego należy poławiać między lipcem a grudniem. Wspomniane porozumienie powinno zostać włączyć do wspólnotowego porządku prawnego.

W celu zapewnienia właściwego stosowania ograniczeń nakładu połowowego należy uściślić definicję „dni przebywania na obszarze” w odniesieniu do nakładu połowowego dla statków w kontekście odnowienia niektórych zasobów.

Rozporządzeniem (WE) nr 51/2006 (3) Rada ustaliła wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe. W świetle zobowiązań międzynarodowych zachowania i ochrony żarłacza olbrzymiego i żarłacza białego, między innymi w oparciu o Konwencję o gatunkach migrujących oraz Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, należy wprowadzić zakaz połowów, zatrzymywania na pokładzie, przeładowywania lub wyładowywania tych gatunków na wszystkich wodach terytorialnych WE, wodach nienależących do WE oraz na wodach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę obecny udział połowów witlinka w połowach przemysłowych na Morzu Północnym, znaczną część dozwolonych przyłowów witlinka można przydzielić kwocie połowów witlinka na Morzu Północnym przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie zwiększając przy tym ogólnych całkowitych możliwości połowowych. W wyniku konsultacji przeprowadzonych między Wspólnotą a Islandią dnia 20 lutego 2006 r. osiągnięto porozumienie dotyczące, z jednej strony, kwot przyznanych statkom islandzkim, kwoty przyznanej Wspólnocie na

Należy dokonać przeglądu sposobu wykorzystania niektórych rodzajów narzędzi połowowych nieobjętych specjalnymi warunkami, przy zachowaniu maksymalnej liczby dni, w których statek może przebywać na obszarze w kontekście odnowienia niektórych zasobów.

(7)

(2)

Należy wprowadzić zachętę dla statków działających w ramach systemu automatycznego zawieszenia licencji połowowych w celu stosowania bardziej selektywnych narzędzi na Morzu Północnym. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w liczbie przyznanych dni przebywania na obszarze.

(8)

Konieczne jest wyjaśnienie, że w przypadku stosowania w ciągu roku więcej niż jednej grupy narzędzi połowowych żadne z tych narzędzi nie może zostać wystawione, jeżeli całkowita liczba dni przebywania na obszarze przekracza już liczbę dni ustanowioną dla tego narzędzia.

(9) (3)

Statki poławiające w kontekście odnowienia zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche powinny móc korzystać z odstępstwa dotyczącego maksymalnej liczby dni połowowych objętych specjalnymi warunkami. Przepisy te należy zatem uściślić.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 26 z 20068.12.2006

    Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

  • Dz. U. L345 - 24 z 20068.12.2006

    Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

  • Dz. U. L345 - 1 z 20068.12.2006

    Rozporządzenie (WE)nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.