Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 26

Tytuł:

Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

Data ogłoszenia:2006-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 26

Strona 1 z 24
L 345/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TŁUMACZENIE

8.12.2006

POROZUMIENIE o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, PRZYPOMINAJĄC, że „Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt” z 1979 r. zachęca do międzynarodowego współdziałania w celu ochrony wędrownych gatunków, PRZYPOMINAJĄC ponadto, że pierwsze posiedzenie Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w Bonn w październiku 1985 r., zleciło sekretariatowi Konwencji podjęcie odpowiednich środków w celu opracowania Porozumienia o rodzinie kaczkowatych zachodniego regionu palearktycznego, BIORĄC POD UWAGĘ, że wędrowne ptaki wodne stanowią ważny element różnorodności biologicznej świata, którą zgodnie z duchem „Konwencji o różnorodności biologicznej” z 1992 r. oraz Agendą 21 należy chronić dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, ŚWIADOME ekonomicznych, społecznych, kulturowych i rekreacyjnych korzyści uzyskiwanych z chwytania niektórych gatunków wędrownych ptaków wodnych oraz ekologicznych, genetycznych, naukowych, estetycznych, rekreacyjnych, kulturowych, edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych wartości ptaków wodnych w ogólności, PRZEKONANE, że chwytanie wędrownych ptaków wodnych musi być prowadzone w sposób zrównoważony, przy uwzględnieniu stanu zachowania tych gatunków w całym obszarze ich występowania, jak również ich charakterystyki biologicznej, ŚWIADOME FAKTU, że wędrowne ptaki wodne są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, ponieważ wędrują na dużych odległościach i są uzależnione od sieci obszarów wodno-błotnych, które zanikają i ulegają degradacji na skutek niezrównoważonej działalności człowieka, o czym mówi „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego” z 1971 r., UZNAJĄC potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w celu powstrzymania spadku liczebności wędrownych gatunków ptaków wodnych na geograficznym obszarze systemów tras wędrówek afrykańsko-euroazjatyckich ptaków wodnych, PRZEKONANE, że zawarcie wielostronnego porozumienia oraz jego wprowadzanie w życie poprzez skoordynowane i wspólne działania znacząco przyczyni się do najskuteczniejszej ochrony wędrownych ptaków wodnych i ich siedlisk oraz przyniesie dodatkowe korzyści wielu innym gatunkom zwierząt i roślin, oraz UZNAJĄC, że skuteczne wprowadzenie w życie takiego porozumienia wymagać będzie udzielenia niektórym Państwom Strefy pomocy na badania, szkolenie i monitorowanie w zakresie wędrownych gatunków ptaków wodnych i ich siedlisk, na gospodarowanie tymi siedliskami, jak również na ustanowienie lub udoskonalenie instytucji naukowych i administracyjnych dla celów wprowadzenia w życie niniejszego Porozumienia, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

c)

Artykuł I Zasięg, definicje oraz wykładnia 1. Geograficzny zasięg niniejszego Porozumienia obejmuje obszar systemów tras wędrówek afrykańsko-euroazjatyckich ptaków wodnych, określony w załączniku 1 do niniejszego Porozumienia, zwany dalej „obszarem Porozumienia”. 2. a) Co celów niniejszego Porozumienia: „Konwencja” oznacza „Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt” z 1979 r.; f) b) „sekretariat Konwencji” oznacza organ ustanowiony na podstawie art. IX Konwencji; d)

„ptaki wodne” oznaczają te gatunki ptaków, które są ekologicznie zależne od obszarów wodno-błotnych co najmniej przez część swojego rocznego cyklu, których obszar występowania leży w całości lub częściowo w obszarze Porozumienia i które są wymienione w załączniku 2 do niniejszego Porozumienia; „sekretariat Porozumienia” oznacza organ ustanowiony na podstawie art. VI ust. 7 lit. b) niniejszego Porozumienia; „Strony” oznacza, o ile kontekst nie wskazuje inaczej, Strony niniejszego Porozumienia; oraz „Strony obecne i głosujące” oznacza Strony obecne i oddające głos za lub przeciw; powstrzymujący się od głosowania nie są zaliczani do Stron obecnych i głosujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 24 z 20068.12.2006

    Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

  • Dz. U. L345 - 10 z 20068.12.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

  • Dz. U. L345 - 1 z 20068.12.2006

    Rozporządzenie (WE)nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.