Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 15

Strona 1 z 6
9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/15

DYREKTYWA KOMISJI 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w stosownych przypadkach kryteria czystości, przyjęte jako dopuszczalne poziomy dla poszczególnych metali ciężkich. Dla celów przejrzystości należy zastąpić cały tekst dotyczący tych substancji.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. a),

(4)

Zawartość popiołu siarczanowego w kryteriach czystości dla mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych estryfikowanych kwasem cytrynowym E 472c powinna zostać zmieniona w celu uwzględnienia produktów częściowo lub całkowicie zobojętnionych.

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Żywności i Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

(5)

Konieczne jest zapewnienie produkcji krzemianu glinu E 559 z naturalnej gliny kaolinitowej, wolnej od niedopuszczalnego zanieczyszczenia dioksynami. Obecność dioksyn w naturalnej glinie kaolinitowej powinna być zatem ograniczona do minimum.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (2) określa kryteria czystości dla dodatków wymienionych w dyrektywie 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (3).

(6)

Konieczne jest przyjęcie specyfikacji dotyczących nowych dodatków do żywności, zatwierdzonych dyrektywą 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., zmieniającą dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych: tert-butylohydrochinon (TBHQ) E 319, hemiceluloza sojowa E 426, etyloceluloza E 462, 4 heksyloresorcinol E 586, pulullan E 1204 oraz sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego E 1452.

(2)

Należy wycofać kryteria czystości dla hydroskybenzoesanu propylu E216 oraz propylo-p-hydroksybenozoesanu sodu E 217, wycofanych ze stosowania jako dodatki do środków spożywczych.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić i wprowadzić sprostowanie do dyrektywy 96/77/WE.

(3)

W kilku wersjach językowych dyrektywy 96/77/WE występują pewne błędy dotyczące następujących substancji: alfa-tokoferol E 307, kwas izoaskorbinowy E 315, guma ksantanowa E 415. Należy dokonać korekty tych błędów. Należy ponadto uwzględnić specyfikacje oraz techniki analityczne dotyczące dodatków wymienionych w Kodeksie Żywnościowym opracowanym przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do żywności (JECFA). W szczególności uwzględniono

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 339 z 30.12.1996, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2004/45/WE (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 19). (3) Dz.U. L 61 z 18.3.1995, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/52/WE (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, str. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 67 z 20069.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

 • Dz. U. L346 - 59 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937)

 • Dz. U. L346 - 41 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzję 2001/618/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5856) (1)

 • Dz. U. L346 - 34 z 20069.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 33 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 31 z 20069.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L346 - 30 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

 • Dz. U. L346 - 27 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L346 - 26 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L346 - 6 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/128/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L346 - 5 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L346 - 3 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L346 - 1 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.