Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1

Strona 1 z 12
7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE (2006/54/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W dniu 14 czerwca 2004 r. Rada przyjęła pierwsze partnerstwo europejskie z Albanią (2). Właściwe jest uaktualnienie tego partnerstwa w celu określenia nowych priorytetów dalszych prac na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z postępów z 2005 r. w sprawie przygotowań Albanii do dalszej integracji z Unią Europejską. W rozporządzeniu (WE) nr 533/2004 stwierdzono, że dalsze działania wynikające z partnerstw europejskich będą zapewniane za pośrednictwem mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. W celu dalszego przygotowania do integracji z Unią Europejską od Albanii oczekuje się opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki na rzecz realizacji priorytetów zawartych w niniejszym partnerstwie europejskim. Należy uchylić decyzję 2004/519/WE,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z 22 marca 2004 r., w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, a w szczególności jego art. 2 (1),

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Na szczycie w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska zatwierdziła wprowadzenie instrumentu partnerstw europejskich jako środka urzeczywistniania perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004 w Załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część przedstawione są zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Albanią.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 przewiduje, że Rada podejmuje decyzje w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwach europejskich, oraz w sprawie wszelkich dalszych zmian.

(2) (1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.

Decyzja Rady 2004/519/WE z 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią (Dz.U. L 223 z 24.6.2004, str. 20).

L 35/2

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

7.2.2006

Analiza realizacji partnerstwa europejskiego będzie przeprowadzana za pośrednictwem mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności za pośrednictwem przedstawianych przez Komisję rocznych sprawozdań z postępów. Artykuł 3 Niniejszym uchyla się decyzję 2004/519/WE.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 30 stycznia 2006. W imieniu Rady Przewodniczący U. PLASSNIK

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK ALBANIA. PARTNERSTWO EUROPEJSKIE Z 2005 R.

L 35/3

1.

WSTĘP Na szczycie w Salonikach Rada Europejska zatwierdziła stosowanie instrumentu partnerstw europejskich jako środka urzeczywistnienia perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Dnia 14 czerwca 2004 r. Rada przyjęła pierwsze partnerstwo europejskie z Albanią. Właściwe jest uaktualnienie wymienionego wyżej pierwszego partnerstwa europejskiego na podstawie ustaleń przyjętych w sprawozdaniu z postępów Albanii z 2005 r. Drugie partnerstwo europejskie wyróżnia nowe priorytety działań. Priorytety te dostosowane są do konkretnych potrzeb kraju oraz etapu przygotowań i w razie konieczności będą ulegać zmianom. Partnerstwo europejskie ustanawia także wytyczne w sprawie pomocy finansowej. Od Albanii oczekuje się opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki realizacji priorytetów zawartych w Partnerstwie dla Członkostwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.