Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 8

2.

ZASADY Ramy europejskiego kursu krajów Bałkanów Zachodnich, aż do przyszłego przystąpienia tych krajów do UE, nadal określa proces stabilizacji i stowarzyszenia. Główne priorytety określone dla Bośni i Hercegowiny są powiązane z jej możliwościami spełnienia kryteriów ustalonych przez Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. oraz z warunkami ustalonymi dla procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności z warunkami określonymi przez Radę w jej konkluzjach z dnia 29 kwietnia 1997 r. i 21–22 czerwca 1999 r., a także z treścią ostatecznego oświadczenia szczytu w Zagrzebiu z dnia 24 listopada 2000 r. i agendą z Salonik.

3.

PRIORYTETY Priorytety wymienione w niniejszym partnerstwie europejskim wybrano na podstawie założenia, że realistyczne jest oczekiwanie od Bośni i Hercegowiny ich pełnej realizacji lub osiągnięcia znaczących postępów w ich realizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Priorytety zostały podzielone na krótkoterminowe, których realizacja powinna nastąpić w ciągu jednego do dwóch lat, oraz średnioterminowe, których realizacja powinna nastąpić w ciągu trzech do czterech lat. Priorytety te dotyczą zarówno samego prawodawstwa, jak i jego wprowadzania w życie. Ze względu na znaczne koszty, których wymaga wykonanie wszystkich wymogów UE, a także na złożoność tych wymogów w niektórych dziedzinach, w niniejszym partnerstwie nie wymieniono na obecnym etapie wszystkich ważnych zadań. Przyszłe partnerstwa uwzględniać będą dalsze priorytety, w zależności od postępów czynionych przez Bośnię i Hercegowinę. Wśród priorytetów krótkoterminowych wyróżniono priorytety kluczowe i przedstawiono je łącznie na początku sekcji 3.1. Kolejność priorytetów kluczowych na liście nie oznacza uporządkowania ich według ich wagi.

3.1. PRIORYTETY KRÓTKOTERMINOWE Priorytety kluczowe — Pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ) w zatrzymaniu znajdujących się na wolności osób oskarżonych przez MTKJ o zbrodnie wojenne. Pełne wdrożenie porozumienia w sprawie restrukturyzacji policji z października 2005 r. Stworzenie w tych ramach Dyrekcji ds. Przeprowadzenia Restrukturyzacji Policji do grudnia 2005 r. oraz przyjęcie planu działania w sprawie wdrażania reformy zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję i w terminie określonym w umowie.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Przyjęcie całego niezbędnego prawodawstwa w zakresie państwowego radia i telewizji na poziomie kraju i tworzących je podmiotów oraz rozpoczęcie wdrażania go. Zapewnienie, aby wszystkie ministerstwa i instytucje na poziomie kraju były odpowiednio finansowane, operacyjne i dysponowały odpowiednimi pomieszczeniami oraz personelem. Przyjęcie i rozpoczęcie wdrażania kompleksowego planu działania w sprawie reformy administracji publicznej, biorąc pod uwagę wyniki przeglądów administracji publicznej dotyczących jej działania i sektorów. Zapewnienie istnienia prawdziwego rynku wewnętrznego w Bośni i Hercegowinie.

L 35/21

Wymogi polityczne Demokracja i praworządność System rządów — Podjęcie kroków w celu zapewnienia Zgromadzeniu Parlamentarnemu Bośni i Hercegowiny wystarczającego zaplecza technicznego i personelu. Dalsze polepszenie i wzmocnienie koordynacji między krajem i tworzącymi je podmiotami przez stworzenie stałych i zinstytucjonalizowanych mechanizmów koordynacji. Zapewnienie odpowiednich dalszych działań wynikających ze sprawozdań Najwyższych Izb Kontroli Bośni i Hercegowiny oraz podjęcie odpowiednich kroków przeciwko osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości.

Wybory — Przejęcie pełnej odpowiedzialności za organizację i finansowanie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2006 r. Zmiana prawodawstwa wyborczego w odniesieniu do członków prezydium Bośni i Hercegowiny oraz przedstawicieli w Izbie Ludowej w celu zapewnienia pełnej zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz ze zobowiązaniami wynikającymi z przystąpienia do Rady Europy. Zapewnienie Działowi ds. Kontroli istniejącemu w ramach Komisji Wyborczej niezbędnego personelu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.