Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 3

Strona 3 z 8

Administracja publiczna — Zapewnienie Urzędowi Koordynatora Administracji Publicznej niezbędnych zasobów ludzkich i zaplecza technicznego, aby mógł sprawować swoje funkcje. Podjęcie kroków w celu zapewnienia sprawnego działania agencji służby cywilnej oraz opracowanie i wdrożenie wydajnych procedur naboru; niezwłoczne zatrudnienie pracowników służby cywilnej, w szczególności na poziomie krajowym, wyłonionym dzięki sprawnej procedurze naboru. Wdrożenie programu szkoleń dla administracji publicznej przyjętego w maju 2005 r. Przyjęcie nowego prawodawstwa dotyczącego krajowego rzecznika praw obywatelskich i zapewnienie połączenia biura krajowego rzecznika z biurami lokalnych rzeczników.

— —

System sądownictwa — Zapewnienie pełnej odpowiedzialności za Sąd Krajowy, Urząd Prokuratora oraz Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów w zakresie finansów, administracji i personelu oraz zapewnienie ich właściwego działania.

L 35/22

— —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Przyspieszenie rozpatrywania zaległych spraw w sądach. Rozwinięcie wydajnego systemu zajmującego się przestępczością nieletnich.

7.2.2006

Polityka zwalczania korupcji — Przygotowanie szczegółowego planu działania zwalczania korupcji na podstawie krajowej strategii zwalczania korupcji. Harmonizacja prawodawstwa antykorupcyjnego na obszarze Bośni i Hercegowiny. Zapewnienie skutecznego wdrożenia ustawy o konflikcie interesów.

— —

Prawa człowieka i ochrona mniejszości — — Wykreślenie odwołania do kary śmierci zapisanego w Konstytucji Republiki Serbskiej. Wdrożenie konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Bośnię i Hercegowinę, w tym wymogów związanych ze sprawozdawczością. Zapewnienie, że Komisja ds. Praw Człowieka utworzona w ramach Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzy wszystkie nierozwiązane sprawy związane z prawami człowieka. Dalsze polepszenie ram prawnych dotyczących mniejszości w celu pełnego dostosowania ich do wymogów określonych w Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz zapewnienie wykonywania ich na terenie całego kraju. Stworzenie Rady Mniejszości Narodowych i podobnych organów na poziomie podmiotów. Opracowanie oraz rozpoczęcie wdrażania sektorowych planów działania w ramach krajowej strategii dla Romów, które są częścią kompleksowej strategii mającej na celu zmniejszenie ubóstwa.

— —

Sprawy regionalne i zobowiązania międzynarodowe — Dalsza poprawa współpracy regionalnej oraz zapewnienie dobrych stosunków sąsiedzkich między innymi na rzecz wspierania procesu pojednania. Udział w zapewnieniu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii dotyczących granic z Chorwacją oraz Serbią i Czarnogórą. Znacząca poprawa wdrażania dwustronnych umów o wolnym handlu oraz prace na rzecz przyszłego regionalnego porozumienia o wolnym handlu w Europie Południowo-Wschodniej. Zawarcie i wdrożenie umów z krajami sąsiednimi, szczególnie w dziedzinach współpracy przygranicznej, zwalczania przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu i przemytu, współpracy sądowniczej, zarządzania granicami, readmisji, ochrony środowiska, transportu i energii. Zapewnienie odpowiedniego finansowania Funduszu na rzecz Powrotu Uchodźców i jego pełnej operacyjności. Wkład w zapewnienie realizacji Deklaracji z Sarajewa. Zakończenie procesu powrotu uchodźców oraz osiągnięcie znacznego postępu w ich integracji gospodarczej i społecznej. Zajęcie się wszystkimi pozostałymi zobowiązaniami wynikającymi z przystąpienia do Rady Europy, w szczególności w dziedzinach edukacji i wyborów.

7.2.2006

PL

Wymogi gospodarcze —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/23

Realizacja polityk prowadzących do stworzenia stabilnego środowiska makro-ekonomicznego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na wzrost kredytu w kontekście ustaleń dokonanych przez radę ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.