Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 4

Strona 4 z 8

waluty. Wdrożenie krajowych ustaw ramowych oraz ustaw na poziomie podmiotów dotyczących rejestracji przedsiębiorstw. Wspieranie prac Grupy Roboczej ds. Zrównoważenia Fiskalnego, mając na uwadze ogólny cel zmniejszenia realnych wydatków publicznych. Zakończenie procesu rozliczania roszczeń krajowych oraz przyjęcie na poziomie krajowym ustawy o długu wewnętrznym mającej na celu skierowanie płatności na te roszczenia. Przyjęcie ustawy o Krajowej Radzie Fiskalnej i stworzenie procedur umożliwiających jej skuteczne funkcjonowanie. Reforma i zapewnienie większej elastyczności systemu ustalania płac, w szczególności w sektorze publicznym. Opracowanie i wdrożenie projektu instytucjonalizacji Jednostki ds. Planowania Polityki Gospodarczej. Dokonanie znacznego postępu w systemie zarządzania przedsiębiorstwami, między innymi przez przyspieszenie procesu prywatyzacji i restrukturyzacji prywatnych funduszy inwestycyjnych. Uchwalenie ustawy o restrukturyzacji finansowej oraz rozpoczęcie wdrażania jej przepisów. Zapewnienie odpowiedniego działania sądów handlowych i rozszerzenie ich działalności na rozpatrywanie i przeprowadzanie procedur upadłościowych.

— —

— —

Standardy europejskie Rynek wewnętrzny Swobodny przepływ towarów — Wdrożenie istniejącego prawodawstwa w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, metrologii, akredytacji i oceny zgodności, stworzenie instytucji przewidzianych w tym prawodawstwie oraz zapewnienie im sprzętu i personelu, aby mogły wykonywać swoje zadania. Podjęcie dalszych kroków w celu dostosowania zasad i przepisów w tych dziedzinach do dorobku prawnego Wspólnoty, w szczególności aby stworzyć warunki sprzyjające handlowi. W odniesieniu do działań mających wpływ na wymianę handlową – stworzenie wewnętrznych mechanizmów konsultacji i powiadamiania w sprawie nowych przepisów technicznych przed ich przyjęciem. Zapewnienie stałego postępu we wprowadzaniu standardów europejskich. Stworzenie Agencji Nadzoru Rynku oraz zapewnienie jej warunków do wykonywania swoich zadań. Podjęcie dalszych kroków w celu stworzenia struktury nadzoru rynku zgodnej z wymogami dorobku wspólnotowego w dziedzinie swobodnego przepływu towarów.

— —

Przepływ osób, świadczenie usług oraz prawo przedsiębiorczości — Stworzenie Agencji Ubezpieczeniowej Bośni i Hercegowiny i zapewnienie, że stanie się ona w pełni operacyjna. Sprowadzenie nadzoru bankowego do poziomu kraju oraz zapewnienie skutecznego działania organu nadzorczego.

L 35/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zapewnienie przyjęcia na szczeblu krajowym przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego torujących drogę do wdrożenia głównych elementów procesu bolońskiego oraz konwencji lizbońskiej.

7.2.2006

Cła i podatki — — Dalsze dostosowanie krajowego prawodawstwa celnego i procedur celnych do dorobku prawnego UE. Zapewnienie, że ramy prawne regulujące funkcjonowanie stref wolnocłowych są zgodne ze standardami UE i zagwarantowanie odpowiedniego nadzoru tychże stref. Podjęcie wszystkich koniecznych kroków w celu odpowiedniego wdrożenia zasad pochodzenia. Wdrożenie zasad wyceny celnej zgodnie z międzynarodowymi standardami i praktykami. Zwiększenie zdolności administracyjnych w zakresie wdrażania prawodawstwa celnego oraz walki z korupcją, przestępczością przygraniczną i uchylaniem się od płacenia podatków. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organu ds. podatków pośrednich. Pełne wdrożenie i egzekwowanie ustawy o VAT oraz dalsze zbliżenie prawodawstwa podatkowego do dorobku prawnego Wspólnoty. Zobowiązanie się do przestrzegania zasad kodeksu postępowania w dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw i zapewnienie, by nowe środki podatkowe były zgodne z tymi zasadami.

— — —

— —

Konkurencja — Wzmocnienie zdolności Rady ds. Konkurencji tak, aby była w stanie w pełni wykonywać swoje zadania w dziedzinie egzekwowania odpowiednich zasad oraz wspierania polityki konkurencji. Przyjęcie niezbędnego prawodawstwa w dziedzinie konkurencji i pomocy państwa oraz dostosowanie już istniejącego prawodawstwa do zasad UE w dziedzinie konkurencji i pomocy państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.