Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 5

Strona 5 z 8

Zamówienia publiczne — Zapewnienie odpowiedniego wdrożenia prawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych, w tym stworzenie Agencji Zamówień Publicznych i organu zajmującego się kontrolą zamówień publicznych oraz zapewnienie im personelu i środków finansowych.

Prawo własności intelektualnej — Wdrożenie i egzekwowanie istniejących ram prawnych, w szczególności przez zapewnienie właściwego działania Instytutu ds. Własności Intelektualnej.

Statystyka — Przyjęcie oraz rozpoczęcie wdrażania umowy pomiędzy podmiotami systemu statystycznego w sprawie poprawy działania centralnej agencji statystycznej w Bośni i Hercegowinie.

Polityka sektorowa Przemysł i MŚP — Niezwłoczne przyjęcie obecnie proponowanej strategii na poziomie kraju dotyczącej MŚP oraz rozpoczęcie wykonywania priorytetowych działań.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Opracowanie racjonalnej i kompleksowej polityki w dziedzinie przemysłu.

L 35/25

Rolnictwo i rybołówstwo — Opracowanie krajowej kompleksowej strategii w dziedzinie rolnictwa, opartej na zaleceniach przeglądu dotyczącego działania z listopada 2004 r. oraz zapewnienie ram prawnych do jej wdrożenia. Kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem prawodawstwa do dorobku wspólnotowego w sektorze weterynaryjnym i fitosanitarnym. Stworzenie krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności i zapewnienie jej pełnej operacyjności. Zapewnienie operacyjności Agencji Fitosanitarnej. Wzmocnienie możliwości laboratoryjnych i inspekcji w sektorze weterynaryjnym i fitosanitarnym; stworzenie laboratorium referencyjnego oraz opracowanie procedur pobierania próbek zgodnie z wymogami UE. Dostosowanie systemu identyfikacji i rejestracji bydła do wymagań UE. Usprawnienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych dotyczących rolnictwa, zgodnie z normami i metodami stosowanymi w UE.

— —

Ochrona środowiska — Przyjęcie krajowej ustawy o środowisku naturalnym i stworzenie ram dla ochrony środowiska naturalnego na obszarze całego kraju. Stworzenie i zapewnienie sprawnego działania Państwowej Agencji Środowiska.

Energia — — Rozpoczęcie realizacji zobowiązań podjętych w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Opracowanie i przyjęcie kompleksowej strategii energetycznej; kontynuowanie reform zmierzających do liberalizacji sektora energii. Zapewnienie, że niezależny operator systemu i przedsiębiorstwo przesyłania staną się szybko w pełni operacyjne, każde z nich jako odrębne przedsiębiorstwo na poziomie kraju.

Polityka transportowa — — Wdrożenie krajowej ustawy o kolei. Dostosowanie prawodawstwa krajowego w dziedzinie lotnictwa do dorobku prawnego UE, w przygotowaniu do uczestnictwa w Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej.

Społeczeństwo informacyjne i media — — Przyjęcie ustawy o Agencji ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz stworzenie takiej agencji. Dalsza liberalizacja rynku telekomunikacji i zapewnienie skutecznego wdrożenia istniejącego prawodawstwa przez organ regulujący w celu pobudzenia konkurencji. Dalsze wzmocnienie roli i zdolności administracyjnych organu regulacyjnego.

L 35/26

PL

Kontrola finansowa —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

Opracowanie strategii publicznej wewnętrznej kontroli finansowej.

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo Wizy, kontrole graniczne, azyl i migracja — Zapewnienie odpowiedniej liczby personelu w działach ds. azylu i migracji w Ministerstwie Bezpieczeństwa. Wdrożenie ustawy o przemieszczaniu się i pobycie cudzoziemców z 2003 r. Zapewnienie, że każda zmiana tej ustawy jest zgodna z dorobkiem prawnym wspólnotowym oraz ze standardami międzynarodowymi i że ma wartość dodaną w odniesieniu do istniejących przepisów. Dalsze zmniejszenie liczby wiz wydawanych na granicy. Wdrożenie wszystkich zobowiązań międzynarodowych i regionalnych w dziedzinie zarządzania granicami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.