Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 6

Strona 6 z 8

— —

Pranie brudnych pieniędzy — — Zapewnienie całego personelu Jednostce ds. Wywiadu Finansowego (JWF). Dalsze wzmocnienie współpracy pomiędzy JWF i departamentem ds. postępowania karnego Państwowej Agencji ds. Dochodzeń i Ochrony Sprawne wdrożenie i egzekwowanie prawodawstwa w dziedzinie zwalczania praktyk prania brudnych pieniędzy oraz jego dalsza poprawa. Przestrzeganie stosownych konwencji międzynarodowych.

Narkotyki — — Opracowanie krajowej polityki w dziedzinie narkotyków w zgodnie ze standardami UE. Przyjęcie ustawy o zapobieganiu nadużywania narkotyków i ich prekursorów.

Policja — Dalsze wzmocnienie Państwowej Agencji ds. Dochodzeń i Ochrony, w szczególności przez zapełnienie wszystkich etatów.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu — — Zapewnienie stosownego wdrażania krajowego planu działania w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi. Podjęcie dodatkowych kroków w celu ochrony ofiar handlu ludźmi oraz w celu odpowiedniego wdrożenia prawodawstwa w zakresie ochrony świadków. Wzmocnienie możliwości działania Państwowej Agencji ds. Dochodzeń i Ochrony w dziedzinie walki z terroryzmem; usprawnienie międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie, w tym przez odpowiednie wdrożenie konwencji międzynarodowych. Przyjęcie ustawy o ochronie danych osobowych oraz stworzenie Agencji Ochrony Danych.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/27

3.2. PRIORYTETY ŚREDNIOTERMINOWE Wymogi polityczne System rządów — Zapewnienie stałego postępu w przejmowaniu pełnej odpowiedzialności na poziomie kraju za tworzenie polityk i proces podejmowania decyzji.

Administracja publiczna — — Wdrożenie kompleksowego planu działania w sprawie reformy administracji publicznej. Zapewnienie urzędnikom służby cywilnej na terenie całego kraju możliwości szkoleń oraz dalsza poprawa opracowywania polityk i koordynacji. Zwiększenie możliwości dalszej harmonizacji przepisów prawa z dorobkiem UE oraz zwiększenie roli Bośni i Hercegowiny w programowaniu pomocy i wdrażaniu jej w celu przygotowania się do decentralizacji pomocy Wspólnoty.

Reforma policji — Wdrożenie planu działania w sprawie restrukturyzacji policji.

Sądownictwo — Zapewnienie odpowiednich szkoleń w sądownictwie, w szczególności w zakresie prawodawstwa w dziedzinie praw człowieka oraz kwestii związanych z wdrażaniem przyszłego Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Zagwarantowanie, że wszystkie sądy mają niezbędne zaplecze techniczne i środki finansowe w celu zapewnienia skutecznego i odpowiedniego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Polityka zwalczania korupcji — Wdrożenie planu działania na rzecz zwalczania korupcji oraz zaleceń Grupy Państw Rady Europy przeciwko Korupcji (GRECO). Zapewnienie, że międzynarodowe konwencje o zwalczaniu korupcji są odpowiednio wdrażane i że następuje rzeczywisty spadek przypadków korupcji.

Prawa człowieka i ochrona mniejszości — — — Zapewnienie pełnej zgodności prawodawstwa krajowego z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Zapewnienie ochrony mniejszości zgodnie ze standardami UE i międzynarodowymi. Wdrożenie krajowej strategii na rzecz Romów oraz związanych z nią sektorowych planów działania.

Kryteria gospodarcze — Utrzymanie stabilności makroekonomicznej oraz tempa prac w kierunku zrównoważenia rachunków zewnętrznych.

L 35/28

— —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dalsze prace w kierunku zmniejszenia wydatków publicznych wyrażonych jako udział w PKB. Dalsza poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania przedsiębiorstwami oraz dążenie do restrukturyzacji tego sektora, w tym przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Dalsze wzmacnianie koordynacji polityki fiskalnej i gospodarczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.