Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 7

Strona 7 z 8

Zapewnienie odpowiedniego działania Jednostki ds. Planowania Polityki Gospodarczej przy Agencji Podatków Pośrednich. Stworzenie kompleksowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rządu. Wzmocnienie procedur w zakresie planowania budżetowego, wykonywania go i podejmowania za niego odpowiedzialności. Wdrożenie polityk mających na celu zmniejszenie bezrobocia, w szczególności bezrobocia długoterminowego. Usprawnienie koordynacji pomiędzy urzędami pracy w całym kraju oraz podjęcie kroków w celu zmniejszenia fragmentacji rynku pracy. Zwiększenie wysiłków zmierzających do poprawy jakości systemu oświaty, w tym szkolnictwa podstawowego, oraz stworzenia nowoczesnego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Zajęcie się problemem fragmentacji systemu edukacyjnego oraz pokrywaniem się funkcji na różnych poziomach organizacyjnych. Usprawnienie opracowywania polityki oraz planowania strategicznego w celu polepszenia jakości edukacji. Kontynuacja reform niezbędnych do spełnienia zasad i obowiązków w ramach WTO w celu przyspieszenia starań o członkostwo w WTO.

7.2.2006

— —

— —

Standardy europejskie Rynek wewnętrzny i wymiana handlowa Swobodny przepływ towarów — Dalsze dostosowywanie do dorobku wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, metrologii, akredytacji i oceny zgodności oraz transpozycja dyrektyw starego, nowego i globalnego podejścia.

Cła i podatki — Zapewnienie dalszego zbliżania do wspólnotowego dorobku prawnego prawodawstwa w dziedzinie ceł i podatków; dalsza poprawa zdolności administracyjnych do wdrażania tego prawodawstwa oraz walka z korupcją, przestępczością przygraniczną i praktyką uchylania się od płacenia podatków. Poprawa przejrzystości oraz jakości wymiany informacji z UE w celu ułatwienia egzekwowania środków zapobiegających unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylaniu się od nich.

Konkurencja — — Wdrożenie prawodawstwa w dziedzinie pomocy państwa. Przedstawienie wyczerpującego wykazu pomocy państwa.

7.2.2006

PL

Zamówienia publiczne —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/29

Zapewnienie, że ramy prawne Bośni i Hercegowiny dotyczące zamówień publicznych są zgodne z dorobkiem wspólnotowym i że procedury dotyczące zamówień publicznych są odpowiednio wdrażane.

Statystyka — Opracowanie wiarygodnych statystyk ekonomicznych i rozwój zdolności instytucjonalnych do opracowywania i publikowania podstawowych danych statystycznych, zharmonizowanych z normami europejskimi, w dziedzinie rachunków narodowych, statystyk rynku pracy oraz statystyk przedsiębiorstw.

Polityka sektorowa Przemysł i MŚP — — — Wdrożenie narodowej strategii w sprawie MŚP. Zapewnienie wdrożenia polityki w dziedzinie przemysłu. Rozpoczęcie prac nad zintegrowaną polityką w dziedzinie badań naukowych i rozpoczęcie jej stosowania.

Rolnictwo i rybołówstwo — — — — Wdrożenie na poziomie kraju kompleksowej strategii w dziedzinie rolnictwa. Rozpoczęcie działań mających na celu identyfikację owiec i kóz oraz rejestrację ich przemieszczania. Przygotowanie programu modernizacji zakładów przetwórstwa żywności w celu spełnienia norm UE. Rozpoczęcie działań mających na celu zapewnienie skutecznej kontroli produkcji przydomowej, w szczególności w przypadku produktów objętych specjalnymi wymogami UE.

Ochrona środowiska — Dalsze wzmacnianie zdolności administracyjnych instytucji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego, w szczególności na poziomie kraju, oraz zapewnienie wdrożenia prawodawstwa, które już zostało transponowane. Wprowadzenie funkcjonującego systemu monitorowania środowiska.

Polityka transportowa — — Dalsza restrukturyzacja i liberalizacja sektora kolejowego. Zapewnienie stopniowego zbliżenia prawodawstwa do dorobku wspólnotowego w dziedzinie transportu, w szczególności odnośnie do standardów technicznych i bezpieczeństwa, społecznych oraz do liberalizacji rynku. Wdrożenie postanowień Protokołu Ustaleń w sprawie podstawowej sieci transportu regionalnego w Europie Południowo-Wschodniej, w tym Obserwatorium ds. Transportu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.