Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 8

Strona 8 z 8

Energia — Wdrożenie planów działania na poziomie podmiotów dotyczących restrukturyzacji rynku energii.

L 35/30

— —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Skonsolidowanie działań urzędów regulacji energetyki na poziomie kraju i tworzących go podmiotów. Podjęcie kroków w celu osiągnięcia konkretnego postępu w sektorze gazu, między innymi przez rozwinięcie strategii dotyczącej gazu, stworzenie operatora i regulatora systemu oraz rozwinięcie wewnętrznego rynku gazu.

7.2.2006

Społeczeństwo informacyjne i media — Wdrożenie prawodawstwa w zakresie państwowego radia i telewizji oraz zakończenie reformy strukturalnej tego sektora. Dostosowanie prawodawstwa do ram regulacyjnych UE w dziedzinie komunikacji elektronicznej i usług oraz zapewnienie wdrożenia go. Dostosowanie do Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej oraz do dyrektywy „telewizja bez granic”.

Kontrola finansowa — Opracowanie i wdrożenie zasad zdecentralizowanej odpowiedzialności kierowniczej oraz zasad pracy niezależnego funkcjonalnie audytu wewnętrznego, zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi oraz najlepszymi praktykami w UE. Wzmocnienie zdolności operacyjnych oraz niezależności funkcjonalnej i finansowej Najwyższej Izby Kontroli. Opracowanie procedur i rozwinięcie zdolności administracyjnych zapewniających skuteczną ochronę interesów finansowych UE.

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo Wizy, kontrole graniczne, azyl i migracja — Pełne wdrożenie strategii zintegrowanego zarządzania granicami oraz odniesienie sukcesu w skutecznym zarządzaniu granicami. Całkowite przejęcie odpowiedzialności za działanie ośrodków przyjęć.

Pranie brudnych pieniędzy — Zapewnienie stałej poprawy wyników w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

Narkotyki — Zapewnienie, że organy egzekwowania prawa dysponują odpowiednim sprzętem do walki z handlem narkotykami oraz że w dalszym ciągu usprawniana jest współpraca między agencjami oraz współpraca międzynarodowa; osiągnięcie wymiernych wyników w tej dziedzinie. Stworzenie na poziomie kraju Urzędu ds. Narkotyków.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu — Zapewnienie pełnego wykonania wszystkich środków uzgodnionych w ramach planu działania przeciwko przestępczości zorganizowanej.

4.

PROGRAMOWANIE Pomoc Wspólnoty krajom Bałkanów Zachodnich udzielana w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia świadczona będzie na podstawie istniejących instrumentów finansowych, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/31

Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (1). Zgodnie z powyższym, niniejsza decyzja nie niesie ze sobą skutków finansowych. Bośnia i Hercegowina może mieć dostęp do finansowania w ramach programów wielonarodowych i horyzontalnych.

5.

WARUNKOWOŚĆ Pomoc wspólnotowa dla państw Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia jest uzależniona od dalszych postępów w spełnianiu kryteriów kopenhaskich, jak również od postępu w spełnianiu priorytetów niniejszego partnerstwa europejskiego. Niewypełnienie tych warunków może prowadzić do podjęcia przez Radę odpowiednich środków, na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2666/2000. Pomoc Wspólnoty może również podlegać warunkom określonym przez Radę w jej konkluzjach z dnia 29 kwietnia 1997 r. i 21–22 czerwca 1999 r., szczególnie w zakresie podejmowania się przez beneficjentów pomocy przeprowadzenia demokratycznych, gospodarczych i instytucjonalnych reform.

6.

MONITOROWANIE Wykonywanie partnerstwa europejskiego monitorowane jest za pośrednictwem mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności przedstawianych przez Komisję rocznych sprawozdań z postępów

(1)

Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.