Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19

Strona 1 z 8
7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2006 r.

L 35/19

w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE (2006/55/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, a w szczególności jego art. 2 (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu dalszego przygotowania do integracji z Unią Europejską od Bośni i Hercegowiny oczekuje się opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki na rzecz realizacji priorytetów zawartych w partnerstwie europejskim. Należy w związku z tym uchylić decyzję 2004/515/WE,

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004 w Załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część, przedstawione są, zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną. Artykuł 2 Analiza realizacji partnerstwa europejskiego przeprowadzana jest za pośrednictwem mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności za pośrednictwem przedstawianych przez Komisję rocznych sprawozdań z postępów. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2004/515/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 30 stycznia 2006 W imieniu Rady Przewodniczący U. PLASSNIK

Na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska zatwierdziła wprowadzenie partnerstw europejskich jako środka urzeczywistnienia perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 przewiduje, że Rada podejmuje decyzje w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwach europejskich, oraz w sprawie wszelkich dalszych zmian. W dniu 14 czerwca 2004 r. Rada przyjęła pierwsze partnerstwo europejskie z Bośnią i Hercegowiną. (2) Właściwe jest uaktualnienie tego partnerstwa w celu określenia nowych priorytetów dalszych prac, na podstawie ustaleń przyjętych w sprawozdaniu z postępów z 2005 r. w sprawie przygotowań Bośni i Hercegowiny do dalszej integracji z Unią Europejską. W rozporządzeniu (WE) 533/2004 stwierdzono, że dalsze działania wynikające z partnerstw europejskich będą zapewniane za pośrednictwem mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

(2)

(3)

(4)

(1) (2)

Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1. Decyzja Rady 2004/515/WE z 15 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną (Dz.U. L 221 z 26.6.2004, str. 10).

L 35/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK BOŚNIA I HERCEGOWINA: PARTNERSTWO EUROPEJSKIE Z 2005 R.

7.2.2006

1.

WSTĘP Na posiedzeniu w Salonikach Rada Europejska zatwierdziła wprowadzenie partnerstw europejskich jako środka urzeczywistnienia perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Pierwsze partnerstwo europejskie z Bośnią i Hercegowiną zostało przyjęte przez Radę dnia 14 czerwca 2004 r. Komisja uważa, że właściwe jest uaktualnienie pierwszego partnerstwa na podstawie ustaleń przyjętych w sprawozdaniu z postępów Bośni i Hercegowiny z 2005 r. Drugie partnerstwo europejskie wyróżnia nowe priorytety działań. Priorytety te dostosowane są do konkretnych potrzeb kraju oraz etapu przygotowań i w razie konieczności będą ulegać zmianom. Partnerstwo europejskie ustanawia także wytyczne w sprawie pomocy finansowej. Od Bośni i Hercegowiny oczekuje się opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki realizacji priorytetów zawartych w partnerstwie europejskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.