Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 32

Strona 1 z 20
L 35/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2006 r.

7.2.2006

w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE (2006/56/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

partnerstwo europejskie z Serbią i Czarnogórą, w tym Kosowem w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1244 z 10 czerwca 1999 r. (2)(zwane dalej Kosowem (rezolucja RB ONZ nr 1244)). Właściwe jest uaktualnienie partnerstwa europejskiego w celu określenia nowych priorytetów dalszych prac na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z 2005 r. z postępów w sprawie przygotowań Serbii i Czarnogóry oraz Kosowa (rezolucja RB ONZ nr 1244) do dalszej integracji z Unią Europejską.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), a w szczególności jego art. 2,

W rozporządzeniu (WE) nr 533/2004 stwierdzono, że dalsze działania wynikające z partnerstw europejskich będą zapewniane w ramach mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. W celu dalszego przygotowania do dalszej integracji z Unią Europejską właściwe władze Serbii i Czarnogóry powinny opracować plan obejmujący harmonogram i konkretne środki na rzecz realizacji priorytetów niniejszego partnerstwa europejskiego. Ponieważ Kosowo znajduje się obecnie pod tymczasową administracją międzynarodową na mocy rezolucji RB ONZ nr 1244, powinien zostać opracowany, pod zwierzchnictwem tymczasowej administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie, odrębny plan w sprawie priorytetów dotyczących Kosowa. Decyzja 2004/520/WE powinna zatem zostać uchylona,

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstw europejskich jako środka urzeczywistniania perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 przewiduje, że Rada ma podejmować decyzje w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwach europejskich, oraz w sprawie wszelkich dalszych dostosowań.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004 zasady, priorytety i warunki partnerstwa europejskiego z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem (rezolucja RB ONZ nr 1244) są przedstawione w Załączniku stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

(3)

W dniu 14 czerwca 2004 r. Rada przyjęła pierwsze

(2)

(1)

Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.

Decyzja Rady 2004/520/WE z 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 227 z 26.6.2004, str. 21).

7.2.2006

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 35/33

Analizę wykonywania partnerstwa europejskiego przeprowadza się za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów przedstawianych przez Komisję. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2004/520/WE.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 30 stycznia 2006. W imieniu Rady Przewodniczący U. PLASSNIK

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.