Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 10

Strona 10 z 12

Energia — — Dalsze wdrażanie wymogów Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Prace na rzecz dostosowania prawa do dorobku wspólnotowego w dziedzinie energii nuklearnej oraz wzmocnienie możliwości administracyjnych w tym sektorze.

Podatki — Pełne dostosowanie prawodawstwa podatkowego do wspólnotowego dorobku, łącznie z nowym prawodawstwem (np. dyrektywą w sprawie energii). Kontynuacja reformy administracji podatkowej oraz zapewnienie jej właściwego działania. Dalsze przygotowania w celu zapewnienia możliwości łączenia z informatycznymi systemami UE. Poprawa przejrzystości oraz wymiana informacji z Państwami Członkowskimi UE w celu ułatwienia egzekwowania środków zapobiegających unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylaniu się od nich. W tym zakresie wymiana informacji z Państwami Członkowskimi mogłaby opierać się na modelu umowy OECD w sprawie wymiany informacji.

— — —

Statystyka — Określenie regionów statystycznych, które są zgodne z NUTS i rozpoczęcie sporządzania regionalnych danych statystycznych. Stworzenie rejestru gospodarstw na podstawie spisu rolnego i zajęcie się pozostałymi lukami w rolnych danych statystycznych. Dalszy rozwój statystyk makroekonomicznych i społecznych.

L 35/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozwój wiarygodnych danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw w oparciu o statystyczny rejestr przedsiębiorstw oraz o spis przedsiębiorstw.

7.2.2006

Polityka społeczna i zatrudnienie — Dalsze dostosowanie prawa do prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy i przeciwdziałania dyskryminacji oraz wzmocnienie odpowiednich struktur administracyjnych. Zapewnienie inspektoratowi pracy personelu oraz sprzętu i umożliwienie mu stosowania skutecznych i odstraszających sankcji. Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii zatrudnienia, angażującej wszystkie zainteresowane strony, w celu późniejszego włączenia jej do Europejskiej Strategii Zatrudnienia, w połączeniu z rozwijaniem odpowiednich możliwości przeprowadzania analiz, wdrażania i oceny.

Polityka w zakresie przedsiębiorstw i przemysłu — — Określenie i wdrożenie strategii przemysłowej prowadzącej do wzrostu gospodarczego i innowacji. Dalsze opracowanie mechanizmów wsparcia dla MŚP oraz polepszenie dostępu MŚP do usług finansowych.

Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych — Zapewnienie jasnego podziału odpowiedzialności i skutecznej koordynacji międzyresortowej, w celu opracowania kompleksowej i spójnej strategii w dziedzinie rozwoju regionalnego. Ustanowienie struktur partnerstwa, zapewniających ścisłą współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i regionalnym. Zaangażowanie partnerów społecznogospodarczych i innych. Zapewnienie, aby wyznaczone organy zarządzające i dokonujące płatności stopniowo rozwijały swoje możliwości. Opracowanie i wdrożenie planów rozwoju regionalnego. Usprawnienie zarządzania finansowego i procedur kontroli oraz ustanowienie odpowiednich systemów monitorowania i oceny. Stworzenie krajowej agencji ds. rozwoju regionalnego. Rozwinięcie możliwości w dziedzinie przygotowania projektów i zarządzania nimi zgodnie z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności, zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie NUTS III.

— —

— —

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo — — Zakończenie wdrażania strategii zintegrowanego zarządzania granicami. Zakończenie wdrażania planu działań na rzecz reformy policji. Dalsze modernizowanie sprzętu oraz poprawa szkoleń. Dalszy rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Dalszy rozwój zintegrowanego systemu na rzecz działań policyjnych kierowanych przez wywiad. Wzmocnienie możliwości przeprowadzania specjalnych dochodzeń w walce przeciwko przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, bronią i narkotykami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.