Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 11

Strona 11 z 12

Stosowanie procedur w dziedzinie azylu, które są w pełni zgodne z międzynarodowymi i europejskimi standardami, wraz ze zreformowanym systemem odwołań. Wzmocnienie możliwości administracyjnych przez przyjęcie planu strategicznego dla struktur administracyjnych, jak i wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw dotyczących azylu. Wzmocnienie zarządzania i wsparcia proceduralnego. Wzmocnienie możliwości przyjmowania oraz rozwinięcie centralnej bazy danych dla wszystkich cudzoziemców obejmującej azyl, migrację oraz wizy.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Opracowanie i wdrożenie polityki migracyjnej, łącznie z aktywną polityką w zakresie powrotu, która jest zgodna ze standardami UE oraz skuteczna w walce z nielegalną migracją oraz wtórnymi ruchami migracyjnymi.

L 35/71

Nauka i badania naukowe — — Rozpoczęcie opracowywania i stosowania zintegrowanej polityki w dziedzinie badań naukowych. Wzmocnienie możliwości badawczych i rozwoju technologicznego w celu zapewnienia skutecznego udziału w programach ramowych Wspólnoty.

Ochrona środowiska naturalnego — Włączenie kwestii ochrony środowiska do innych polityk sektorowych, w szczególności poprzez przygotowywanie ocen wpływu na środowisko. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę pitną, problemu zanieczyszczenia powietrza oraz gospodarki odpadami.

Ochrona konsumentów i zdrowia — Dalsze dostosowanie do dorobku wspólnotowego środków związanych z bezpieczeństwem.

Unia celna — Pełne dostosowanie prawodawstwa celnego i procedur do prawodawstwa i standardów UE oraz pełne wdrożenie tych procedur na całym obszarze kraju. Dalsze wzmocnienie administracji celnej i zapewnienie jej właściwego działania w celu spełnienia standardów UE. Zakończenie wdrażania planu strategicznego na lata 2004-2008. Dalsze przygotowania w celu zapewnienia możliwości łącznia z systemami informatycznymi UE.

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony — Zapewnienie, że w pełni brane są pod uwagę „Zasady przewodnie UE dotyczące ustaleń pomiędzy krajem będącym stroną Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego i Stanami Zjednoczonymi w odniesieniu do warunków oddawania osób pod jurysdykcję Trybunału” przyjęte dnia 30 września 2002 r.

Kontrola finansowa — Opracowanie i wdrożenie zasad zdecentralizowanej odpowiedzialności kierowniczej i niezależnego funkcjonalnie audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami przyjętymi na poziomie międzynarodowym oraz najlepszą praktyką UE, przy wykorzystaniu modelu UE dotyczącego publicznej wewnętrznej kontroli finansowej, dzięki spójnemu prawodawstwu oraz odpowiednim możliwościom instytucjonalnym. Zapewnienie, że proces mający na celu osiągnięcie powyższego jest prowadzony przez Ministerstwo Finansów, które sprawuje funkcję koordynującą i harmonizującą. Dalsze wzmocnienie możliwości operacyjnych, jak i niezależności funkcjonalnej i finansowej Państwowej Izby Kontroli. Opracowanie procedur i możliwości administracyjnych, aby zapewnić skuteczną ochronę interesów finansowych UE.

L 35/72

4.

PL

PROGRAMOWANIE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

Pomoc Wspólnoty dla krajów Bałkanów Zachodnich na mocy procesu stabilizacji i stowarzyszenia zostanie zapewniona na mocy istniejących instrumentów finansowych, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (1). Zgodnie z powyższym, niniejsza decyzja nie niesie ze sobą skutków finansowych. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii może uzyskać dostęp do finansowania z programów wielostronnych i horyzontalnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.