Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 2

Strona 2 z 12

2.

ZASADY Proces stabilizacji i stowarzyszenia w dalszym ciągu stanowi ramy europejskiego kursu krajów Bałkanów Zachodnich, aż do ich przyszłego przystąpienia. Główne priorytety określone dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii są powiązane z możliwościami spełnienia przez nią kryteriów ustalonych przez Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. oraz z warunkami ustalonymi dla procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności z warunkami określonymi przez Radę w jej konkluzjach z dnia 29 kwietnia 1997 r. oraz 21 i 22 czerwca 1999 r., a także z treścią ostatecznego oświadczenia szczytu w Zagrzebiu z dnia 24 listopada 2000 r. i agendą z Salonik.

3.

PRIORYTETY Priorytety wymienione w niniejszym partnerstwie europejskim zostały wybrane na podstawie założenia, że realistyczne jest oczekiwanie od Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii ich pełnej realizacji lub osiągnięcia znaczących postępów w ich realizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Priorytety zostały podzielone na krótkoterminowe, których realizacja powinna nastąpić w ciągu jednego do dwóch lat, oraz średnioterminowe, których realizacja powinna nastąpić w ciągu trzech do czterech lat. Priorytety te dotyczą zarówno samego prawodawstwa, jak i jego wdrażania. Ze względu na znaczne koszty, których wymaga wdrożenie i egzekwowanie przepisów prawa wspólnotowego, a także na złożoność wymogów UE w niektórych dziedzinach, w niniejszym partnerstwie nie wymieniono na obecnym etapie wszystkich ważnych zadań. Przyszłe partnerstwa uwzględniać będą dalsze priorytety, w zależności od postępów czynionych przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii. Wśród priorytetów krótkoterminowych wyróżniono priorytety kluczowe i przedstawiono je łącznie na początku sekcji 3.1. Kolejność priorytetów kluczowych na liście nie oznacza uporządkowania ich według ich wagi.

3.1. PRIORYTETY KRÓTKOTERMINOWE Priorytety kluczowe — Wdrożenie na czas przed przyszłymi wyborami zaleceń Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE dotyczących procesu wyborczego.

7.2.2006

— —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Przyjęcie ustawy o policji. Przyjęcie poprawek do konstytucji koniecznych do wdrożenia reformy systemu sądownictwa, zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej. Przyjęcie oraz wdrożenie środków koniecznych do wzmocnienia niezależności sędziów (w szczególności poprzez reformę Rady Sądowniczej oraz sposobu jej wyboru), ulepszenia systemu szkoleń dla sędziów i prokuratorów, poprawy sposobu zarządzania sprawami oraz zmniejszenia liczby zaległych spraw. Uproszczenie rejestracji przedsiębiorstw oraz procedur wydawania licencji, między innymi przez wprowadzenie systemu punktów kompleksowej obsługi rejestracji przedsiębiorstw. Zapewnienie właściwego wykonywania zobowiązań Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, w szczególności w dziedzinie komunikacji elektronicznej oraz ceł.

L 35/59

Kryteria polityczne Demokracja i praworządność — Konsolidacja zasad prawnych na całym obszarze kraju, w szczególności przez terminowe wdrożenie reform organów egzekwowania prawa.

Wybory — Zajęcie się brakami zaobserwowanymi w procesie wyborczym oraz zapewnienie, że proces ten w kolejnych wyborach do parlamentu będzie wolny i sprawiedliwy. Ściganie nadużyć finansowych i nieprawidłowości.

Administracja publiczna — Pełne wdrożenie ustawy o funkcjonariuszach służby cywilnej. Odpolitycznienie naboru i rozwoju kariery funkcjonariuszy służby cywilnej i innych podmiotów publicznych oraz wprowadzenie systemu rozwoju kariery opartego na osiągnięciach zawodowych. Poprawa przejrzystości administracji. Przyjęcie i wdrożenie ustawy o dostępie publicznym do informacji. Zapewnienie skutecznego wdrożenia kodeksu etycznego dla funkcjonariuszy służby cywilnej. Zapewnienie właściwej współpracy wszystkich organów państwowych z rzecznikiem praw obywatelskich oraz poprawa dalszych działań wynikających z jego zaleceń. Stworzenie przejrzystych i odpowiedzialnych administracji lokalnych oraz rozwinięcie wewnętrznych kontroli i audytu w zarządzaniu zdecentralizowanymi funduszami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.