Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 3

Strona 3 z 12

— — — —

Sądownictwo — Zapewnienie terminowego wdrożenia strategii i planu działania na rzecz reformy sądownictwa z zamiarem wzmocnienia jego niezależności, poprawa wydajności sądów oraz wzmocnienie ogólnych możliwości systemu sądownictwa. Poprawa rozstrzygania spraw cywilnych oraz stworzenie wydajnego systemu doręczeń i wezwań.

L 35/60

PL

Polityka zwalczania korupcji — —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

Pełne wdrożenie zaleceń Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO). Poprawa przejrzystości decyzji publicznych oraz zarządzania majątkiem państwa (łącznie z gruntami państwowymi, koncesjami oraz zamówieniami publicznymi). Wdrożenie zaleceń Komisji Państwowej ds. Zapobiegania Korupcji oraz dalsza poprawa koordynacji oraz współpracy organów egzekwowania prawa. Przegląd uprawnień dyskrecjonalnych niektórych urzędników państwowych oraz przyjęcie jasnych zasad odnoszących się do konfliktu interesów. Zapewnienie wdrożenia prawodawstwa przyjętego na rzecz finansowania partii politycznych i kontroli majątku urzędników oraz nałożenie skutecznych sankcji w przypadku naruszeń. Ustalenie poziomu korupcji w głównych obszarach życia publicznego w celu stworzenia skutecznych środków zapobiegania i wykrywania. Poprawa możliwości oficerów śledczych i prokuratorów w zajmowaniu się przypadkami korupcji. Zapewnienie odpowiedniej koordynacji Komisji Państwowej ds. Zapobiegania Korupcji i Prokuratora Krajowego.

Umowa ramowa z Ohrid — Zapewnienie skutecznego wdrożenia ram prawnych przyjętych zgodnie z umową ramową z Ohrid w celu, między innymi, wspierania budowy międzyetnicznego zaufania. Stworzenie koniecznych ram prawnych w celu wdrożenia procesu decentralizacji oraz zapewnienia, że gminy dysponują środkami niezbędnymi do wdrożenia nowych kompetencji. Przyjęcie oraz rozpoczęcie wdrożenia średnioterminowego planu strategicznego na rzecz sprawiedliwej reprezentacji mniejszości w administracji publicznej (w tym w sądownictwie) oraz w przedsiębiorstwach państwowych.

Prawa człowieka i ochrona mniejszości — Pełne przestrzeganie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu oraz innych stosownych konwencji międzynarodowych. Wzmocnienie współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z rzecznikiem praw obywatelskich. Przyjęcie ustawy o przechwytywaniu wiadomości. Pełne wdrożenie zasad dotyczących etyki, kontroli wewnętrznej oraz standardów zawodowych we wszystkich organach egzekwowania prawa, sądownictwie oraz administracjach więziennych. Promowanie wśród policjantów, sędziów, prokuratorów oraz innych organów egzekwowania prawa świadomości obowiązków w zakresie praw człowieka oraz zapewnienie, że wykonują je zgodnie z wymogami międzynarodowymi. Zapewnienie pełnego wdrożenia konstytucyjnej zasady rozdziału państwa od wspólnot i grup religijnych oraz przegląd ram prawnych dotyczących wspólnot i grup religijnych. Wdrożenie nowej ustawy radiowo-telewizyjnej w celu zagwarantowania niezależności nadawców oraz jakości usług, które świadczą.

— — —

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Propagowanie poszanowania i ochrony mniejszości zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka i zasadami określonymi w Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, oraz w zgodzie z najlepszymi praktykami w tym zakresie w Państwach Członkowskich UE. Dalsze wspieranie dostępu wszystkich społeczności etnicznych do edukacji.

L 35/61

Sprawy regionalne i zobowiązania międzynarodowe — Zapewnienie współpracy regionalnej i dobrych stosunków sąsiedzkich, w szczególności poprzez zwiększenie wysiłków na rzecz osiągnięcia w wyniku negocjacji z Grecją możliwego do zaakceptowania dla obu stron rozwiązania kwestii nazwy, w ramach rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 817/93 i 845/ 93. Zawarcie oraz wdrożenie umów z krajami sąsiednimi, szczególnie w dziedzinach wymiany handlowej, zwalczania przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu i przemytu, współpracy sądowniczej, zarządzania granicami, środowiska, transportu oraz energii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.