Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 5

Strona 5 z 12

Zapewnienie skutecznego systemu zadośćuczynień, w szczególności w stosunku do stron, które mogą się do niego uciekać się oraz przez przedłużenie terminów wnoszenia skarg. Zwiększenie świadomości w sektorze publicznym o zasadach zamówień publicznych oraz o dostosowaniu się do niego. Stworzenie Biura ds. Zamówień Publicznych oraz zapewnienie mu odpowiedniej liczby pracowników oraz sprzętu, również biorąc pod uwagę jego rolę w wykrywaniu nieuczciwych działań.

Prawo spółek — Dążenie do reform procesu rejestracji przedsiębiorstw w celu uproszczenia skomplikowanych i długich procedur. Zapewnienie właściwego egzekwowania wymogów związanych ze sprawozdawczością w dziedzinie rachunkowości i finansów. Zapewnienie wdrożenia międzynarodowych standardów rachunkowości. Zapewnienie funkcjonowania Komitetu ds. Standardów Rachunkowości.

Prawo własności intelektualnej — Stworzenie wiarygodnych wyników w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Zapewnienie, że grzywny oraz inne sankcje są skutecznie stosowane oraz że mają odstraszający skutek. W tym celu należy przydzielić odpowiednie zasoby w zakresie egzekwowania prawa, odpowiedzialności karnej oraz sądownictwa.

7.2.2006

PL

Konkurencja —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/63

Stworzenie wiarygodnych wyników w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących działań antymonopolowych oraz kontroli pomocy państwa. Powierzenie Komisji ds. Ochrony Konkurencji skutecznych środków egzekwowania prawa oraz zapewnienie niezależności Komisji ds. Pomocy Państwa, zapewniając jej odpowiedni personel oraz pomieszczenia. Stworzenie wszechstronnego spisu wszystkich obowiązujących środków pomocowych oraz systemu sprawozdawczości na ich temat. Dalsze dostosowanie prawodawstwa do prawodawstwa UE w zakresie konkurencji oraz do zasad UE w zakresie pomocy państwa. Zwiększenie świadomości w dziedzinie konkurencji wśród instytucji rządowych oraz w sektorze gospodarczym.

Usługi finansowe — Wzmocnienie prawodawstwa oraz ram nadzorczych, w tym egzekwowania, w sektorze finansowym, w szczególności w odniesieniu do sektora ubezpieczeń i rynków papierów wartościowych. Stworzenie niezależnego i dysponującego odpowiednim personelem organu w sektorze ubezpieczeń.

Społeczeństwo informacyjne i media — Zakończenie naruszania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu dzięki przedsięwzięciu wszystkich koniecznych środków w celu spełnienia zobowiązania dotyczącego liberalizacji sektora w zakresie komunikacji elektronicznej, wraz z przyjęciem wszystkich przepisów prawodawstwa wtórnego oraz z dalszym wzmocnieniem organów regulacyjnych. Zapewnienie środków ochronnych dotyczących konkurencji operatorom wykazującym znaczne siły rynkowe. Zapewnienie, że prawodawstwo dotyczące mediów jest zgodne z zaleceniami sformułowanymi w maju 2005 r. dzięki wspólnej wiedzy specjalistycznej Rady Europy i Komisji. Zapewnienie, że prawodawstwo dotyczące zniesławienia odzwierciedla normy europejskie. Wzmocnienie niezależności oraz możliwości administracyjnych Rady ds. Mediów Elektronicznych.

— —

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich — — Przyspieszenie ewidencji gruntów rolnych w katastrze nieruchomości. Przyjęcie niezbędnego prawodawstwa oraz stworzenie odpowiednich struktur administracyjnych w celu stosowania instrumentów UE związanych z rozwojem obszarów wiejskich, łącznie z przygotowaniami mającymi na celu ustanowienie agencji płatniczych ds. rozwoju obszarów wiejskich.

Bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna — Kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem do dorobku wspólnotowego w sektorze weterynaryjnym i fitosanitarnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.