Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 7

Strona 7 z 12

— — —

Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych — — Opracowanie całościowej i spójnej strategii oraz projektu ustawy o rozwoju regionalnym. Określenie struktur partnerstwa, zapewniających ścisłą współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i regionalnym.

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo — Przyjęcie i wdrożenie ustawy o nadzorze granic, łącznie z przepisami dotyczącymi strategii zintegrowanego zarządzania granicami oraz z ustawą w sprawie cudzoziemców. Wdrożenie planu działań na rzecz zintegrowanego zarządzania granicami. Przygotowanie podręczników zgodnych z podręcznikiem Schengen, które będą używane na wszystkich granicznych punktach kontrolnych. Rozwinięcie głównych baz danych w celu zarządzania granicami i zapewnienie, że będą one ze sobą połączone. Zmodernizowanie sprzętu służącego do analizy dokumentów oraz do nadzoru granic. Wprowadzenie wysokiej jakości dokumentów podróży i tożsamości. Zapewnienie dodatkowych szkoleń dla personelu przeniesionego z Ministerstwa Obrony w ramach wielorocznego programu szkoleniowego. Dalsze wdrażanie planu działań na rzecz reformy policji. Zapewnienie odpowiedniego finansowania i szkolenia. Wzmocnienie koordynacji i współpracy zarówno pomiędzy organami policyjnymi, jak i policją i innymi organami egzekwowania prawa. Rozwinięcie i wdrożenie kompleksowej strategii dla policji w dziedzinie zasobów ludzkich i szkolenia. Zmodernizowanie sprzętu, w szczególności w specjalistycznych dziedzinach dochodzenia. Dążenie do wdrożenia zestawu zorientowanych na działania środków w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną. Stworzenie zintegrowanego systemu wywiadowczego do wspólnego użytku agencji w walce przeciwko przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, bronią i narkotykami. Opracowanie krajowej strategii w zakresie narkotyków zgodnie ze strategią antynarkotykową UE na lata 2005-2012 oraz stworzenie dobrze zorganizowanej jednostki specjalizującej się w tajnych operacjach policyjnych oraz zapewnienie szkolenia w dziedzinie działań policyjnych kierowanych przez wywiad. Zapewnienie odpowiednich zasobów do ochrony świadków. Wzmocnienie możliwości przeprowadzania dochodzeń w przestępstwach komputerowych.

Ochrona środowiska — — Poprawa wdrażania prawodawstwa oraz monitorowania środowiska naturalnego. Wzmocnienie roli Inspektoratu ds. Środowiska oraz innych organów egzekwowania. Stworzenie wiarygodnych wyników w zakresie egzekwowania przepisów. Zapewnienie skutecznego stosowania grzywn i innych sankcji oraz ich odstraszającego skutku. Wzmocnienie możliwości administracyjnych na poziomie krajowym i regionalnym oraz rozpoczęcie przygotowania planów strategicznych, w tym strategii finansowych.

L 35/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Opracowanie strategii inwestycyjnej w dziedzinie ochrony środowiska, opartej na oszacowaniu kosztów dostosowania prawa.

7.2.2006

Unia celna — Dostosowanie poziomu ogólnych opłat za odprawę celną do dorobku wspólnotowego. Zniesienie specjalnej opłaty w wysokości 100 EUR za każdy wniosek przedłożony w celu otrzymania kontyngentów taryfowych, ponieważ jest to sprzeczne z dorobkiem wspólnotowym i narusza przepisy Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Zwiększenie możliwości administracyjnych w celu wdrożenia prawodawstwa celnego oraz walka z przestępczością przygraniczną. Podjęcie wszystkich koniecznych kroków w celu odpowiedniego wdrożenia zasad pochodzenia. Dalsze zbliżenie prawodawstwa oraz procedur do dorobku wspólnotowego, w szczególności w dziedzinie transportu, uproszczonych procedur oraz kontyngentów taryfowych.

— —

Stosunki zewnętrzne — Działanie na rzecz przyszłej regionalnej umowy o wolnym handlu w Europie Południowo-Wschodniej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.