Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57

Strona 1 z 12
7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2006 r.

L 35/57

w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE (2006/57/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

powinna opracować plan obejmujący harmonogram i konkretne środki na rzecz realizacji priorytetów zawartych w partnerstwie europejskim. Decyzją 2004/518/WE powinna zatem zostać uchylona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004, zasady, priorytety oraz warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii są przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część. Artykuł 2 Wykonywanie partnerstwa europejskiego jest monitorowane za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów przedstawianych przez Komisję. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2004/518/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 30 stycznia 2006 W imieniu Rady Przewodniczący U. PLASSNIK

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19. i 20. czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstw europejskich jako środka realizacji perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 533/2004 przewiduje, że Rada ma podejmować decyzje w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwach europejskich, oraz w sprawie wszelkich dalszych dostosowań. W dniu 14 czerwca 2004 r. Rada przyjęła pierwsze partnerstwo europejskie z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (2). Właściwe jest uaktualnienie tego partnerstwa w celu określenia nowych priorytetów dalszych prac, na podstawie ustaleń zawartych w Opinii w sprawie wniosku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o członkostwo w Unii Europejskiej. Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stwierdza, że dalsze działania wynikające z partnerstw europejskich będą zapewniane w ramach mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. W celu przygotowania się do dalszej integracji z Unią Europejską, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) (2)

Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1. Decyzja Rady 2004/518/WE z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (Dz.U. L 222 z 23.6.2004, str. 20).

L 35/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

7.2.2006

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII: PARTNERSTWO EUROPEJSKIE 2005 R.

1.

WSTĘP Rada Europejska w Salonikach zatwierdziła wprowadzenie partnerstw europejskich jako środka realizacji perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Pierwsze partnerstwo europejskie z Byłą Republiką Macedonii zostało przyjęte przez Radę w dniu 14 czerwca 2004 r. Komisja uważa, że właściwe jest uaktualnienie pierwszego partnerstwa na podstawie ustaleń przyjętych w Opinii Komisji w sprawie wniosku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o członkostwo w Unii Europejskiej. Drugie partnerstwo europejskie określa nowe priorytety działań. Priorytety te dostosowane są do konkretnych potrzeb kraju oraz etapu przygotowań i w razie konieczności będą uaktualniane. Partnerstwo europejskie ustanawia także wytyczne w sprawie pomocy finansowej dla kraju. Od Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oczekuje się opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki realizacji priorytetów zawartych w partnerstwie europejskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.